При­ча ни­је љу­бав­на

Јо­ван Јо­ва­но­вић

22. 01. 2006. у 18:20

При­ча ни­је љу­бав­на
По­во­дом тек­ста "Млад и здрав - био не­зрео", об­ја­вље­ном у "Но­во­сти­ма" 21. ја­ну­а­ра, у ко­ме је наш по­зна­ти филм­ски исто­ри­чар и кри­ти­чар из­нео ми­шље­ње о фил­му Јо­ва­на Јо­ва­но­ви­ћа "Млад и здрав као ру­жа", ре­ди­тељ је же­лео да ос
По­во­дом тек­ста "Млад и здрав - био не­зрео", об­ја­вље­ном у "Но­во­сти­ма" 21. ја­ну­а­ра, у ко­ме је наш по­зна­ти филм­ски исто­ри­чар и кри­ти­чар из­нео ми­шље­ње о фил­му Јо­ва­на Јо­ва­но­ви­ћа "Млад и здрав као ру­жа", ре­ди­тељ је же­лео да оспо­ри ње­го­во ми­шље­ње.
"У тек­сту "Млад и здрав - био не­зрео" Пе­тар Волк је се­би до­зво­лио низ про­из­вољ­них и не­тач­них из­ја­ва о мом фил­му "Млад и здрав као ру­жа", ко­ји је по­сле 35 го­ди­на "бун­ке­ри­са­ња" по­зван на ово­го­ди­шњи Фест. Не ула­зе­ћи у мо­ти­ве П. Вол­ка за­па­њу­је бр­зи­на ре­а­го­ва­ња и аро­гант­но фал­си­фи­ко­ва­ње чи­ње­ни­ца. Због то­га се мо­же по­ста­ви­ти пи­та­ње да ли го­во­ри­мо о истом фил­му.
П. Волк твр­ди да је то "љу­бав­на при­ча", кон­крет­ни­је "кон­фу­зна љу­бав­на при­ча". Ме­ђу­тим, филм уоп­ште не­ма ни­ка­кву љу­бав­ну при­чу, већ је филм о фор­ми­ра­њу мла­дог кри­ми­нал­ца, од­но­сно кри­ми­нал­них гру­па кра­јем 60-их го­ди­на у Бе­о­гра­ду. Та ге­не­ра­ци­ја ће то­ком 90-их да­ти пе­чат кри­ми­на­лу у Ср­би­ји. По­ста­вља се пи­та­ње да ли је П. Волк уоп­ште гле­дао филм.
Да­ље Волк твр­ди да филм ни­је имао "по­треб­не тех­нич­ке ква­ли­те­те". Мо­рам да за­шти­тим про­фе­си­о­нал­ни углед ди­рек­то­ра фо­то­гра­фи­је и тон­ског сни­ма­те­ља. Ди­рек­тор фо­то­гра­фи­је је био Пе­тар Ла­ло­вић, ис­так­ну­ти сни­ма­тељ и филм­ски аутор, а тон­ски сни­ма­тељ Ми­лан Трич­ко­вић, мај­стор свог за­на­та. Не­и­сти­ни­те тврд­ње се од­но­се и на став ди­стри­бу­те­ра пре­ма фил­му. ФРЗ, од­но­сно Цен­тар филм­ских рад­них за­јед­ни­ца је, као ко­про­ду­цент и ди­стри­бу­тер фил­ма био за­ин­те­ре­со­ван и то­ком 1972. го­ди­не да се филм по­ја­ви у би­о­ско­пи­ма. О то­ме по­сто­је до­ка­зи у та­да­шњој штам­пи, укљу­чу­ју­ћи и ру­бри­ку за кул­ту­ру "Ве­чер­њих но­во­сти".
У ме­ђу­вре­ме­ну је по­че­ла хај­ка на ре­ди­те­ље тзв. "цр­ног та­ла­са", ко­ји­ма ја по свом опре­де­ље­њу ни­ка­да ни­сам при­па­дао. Ме­ђу­тим, ре­жим­ски по­доб­ни љу­ди из фил­ма су у афе­ри "цр­ног та­ла­са" ви­де­ли при­ли­ку да ели­ми­ни­шу све сво­је кон­ку­рен­те ко­ји су та­лен­то­ва­ни­ји и кре­а­тив­ни­ји од њих.
За­ни­мљи­во је да су филм "Млад и здрав као ру­жа" по­сле филм­ског фе­сти­ва­ла у Пу­ли 1971. го­ди­не по­вољ­но оце­ни­ли мла­ђи филм­ски кри­ти­ча­ри Д. Зу­панц, Хр. Тур­ко­вић, Сл. Но­ва­ко­вић. У ан­ке­ти "Ни­на" Д. Зу­панц је ста­вио филм "Млад и здрав као ру­жа" на пр­во ме­сто ле­стви­це од 24 фил­ма".

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације