СЕ­ЛЕК­ЦИ­ЈА од 120 нај­бо­љих ра­до­ва од 706 при­спе­лих на 38. кон­курс но­вин­ске ка­ри­ка­ту­ре "Пјер", у ор­га­ни­за­ци­ји "Но­во­сти", би­ће пред­ста­вље­на у 18 ча­со­ва у га­ле­ри­ји РТС (Та­ков­ска 10). Из­ло­жбу ода­бра­них ка­ри­ка­ту­ра, ко­је су се кан­ди­до­ва­ле за на­гра­де, отво­ри­ће ге­не­рал­ни ди­рек­тор и глав­ни уред­ник ком­па­ни­је "Но­во­сти" А. Д., Ма­ној­ло Ма­њо Ву­ко­тић. Пред­сед­ник жи­ри­ја Ср­ба Иг­ња­то­вић обра­зло­жи­ће од­лу­ку ко­јом је пр­ва на­гра­да при­па­ла Ду­ша­ну Лу­дви­гу за ка­ри­ка­ту­ру "Те­а­тар ап­сур­да". Жи­ри у ком су по­ред Иг­ња­то­ви­ћа би­ли Ран­ко Гу­зи­на, Ва­си­ли­је Б. Су­јић, Сло­бо­дан Си­мић и Го­ран Ће­ли­ча­нин, од­лу­чио је да дру­га на­гра­да при­пад­не Алек­сан­дру Блат­ни­ку а тре­ћа Сло­бо­да­ну Ср­ди­ћу. Осим пла­ке­та, злат­ног, сре­бр­ног и брон­за­ног "Пје­ра", (рад Не­бој­ше Ми­три­ћа), ла­у­ре­а­ти­ма ће на ве­че­ра­шњем отва­ра­њу би­ти уру­че­не и нов­ча­не на­гра­де у из­но­су од 150, од­но­сно 100 и 50 хи­ља­да ди­на­ра, дар ком­па­ни­је "Но­во­сти".
Ју­го­сло­вен­ски кон­курс ка­ри­ка­ту­ре за на­гра­ду "Пјер" по­кре­ну­ле су 1967. го­ди­не "Ве­чер­ње но­во­сти", за­хва­љу­ју­ћи та­да­шњем глав­ном уред­ни­ку Сло­бо­да­ну Глум­цу и идеј­ном твор­цу кон­кур­са, ка­ри­ка­ту­ри­сти и сли­ка­ру Дра­га­ну Са­ви­ћу. У ме­ђу­вре­ме­ну "Пјер" је из­ра­стао у нај­ду­го­веч­ни­ји и нај­пре­сти­жни­ји кон­курс ка­ри­ка­ту­ре на те­ри­то­ри­ји Бал­ка­на али и у окру­же­њу. Ово пле­ме­ни­то над­ме­та­ње на­сто­ји да очу­ва све оно што је чу­ве­ни Пјер Кри­жа­нић у пе­ри­о­ду из­ме­ђу два свет­ска ра­та ина­у­гу­ри­сао као но­вин­ску ка­ри­ка­ту­ру, ко­ја раз­га­љу­је ду­шу али и те­ра на раз­ми­шља­ње.
По­став­ку ко­ја ће до 10. де­цем­бра би­ти из­ло­же­на у га­ле­ри­ји РТС, то­ком пр­вих ме­се­ци на­ред­не го­ди­не оче­ку­је "тур­не­ја" по гра­до­ви­ма ши­ром Ср­би­је, уз пред­ви­ђе­не по­се­те Цр­ној Го­ри и Ба­ња Лу­ци.