ОД пр­вих сце­на фил­ма "Југ-ју­го­и­сток" Ми­лу­ти­на Пе­тро­ви­ћа до од­јав­не шпи­це фил­ма Ми­ла­на Спа­си­ћа "Зве­зде љу­ба­ви" при­ка­за­них тре­ћег да­на 40, филм­ских лет­њих су­сре­та у Ни­шу око 1.000 гле­да­ла­ца на­пу­сти­ло је Лет­њу по­зор­ни­цу у Твр­ђа­ви.
Уме­сто аутор­ске еки­пе Пе­тро­ви­ће­вог оства­ре­ња по­се­ти­о­ци су глу­ма­ца до­би­ли те­ле­грам из­ви­ње­ња. Овом при­ли­ком, умет­ни­ци су за­о­би­шли ни­шку смо­тру у ко­рист са­ра­јев­ског фе­сти­ва­ла. Во­јин Ћет­ко­вић (иза­бран за глум­ца ве­че­ри по ми­шље­њу пу­бли­ке), Сло­бо­дан Ћу­стић и мла­ђи глум­ци (Ра­де Ћо­сић, Де­јан Јај­ча­нин, Ива­на Вуч­ко­вић, Су­за­на Лу­кић и Алек­сан­дра Кр­њај­ски), ко­ји су де­би­то­ва­ли фил­мом "Зве­зде љу­ба­ви", по­кло­ни­ли су се, за ни­шке фе­сти­вал­ске при­ли­ке, ма­њем бро­ју по­се­ти­ла­ца.
Де­би­тан­ти су се дан по­сле про­јек­ци­је по­жа­ли­ли на огра­ни­че­не ан­га­жма­не, ко­је им се ну­де у скром­ној до­ма­ћој ки­не­ма­то­гра­фи­ји. Сла­бо се го­во­ри о чи­ње­ни­ци да је мно­гим мла­дим глум­ци­ма ус­кра­ће­на шан­са да по­ка­жу свој глу­мач­ки та­ле­нат.
- Мно­го глу­ма­ца из­ла­зи са ака­де­ми­је и не­ма шта и где да ра­ди. Рет­ко се де­ша­ва да про­ду­цен­ти, ре­жи­се­ри и љу­ди ко­ји пра­ве филм оби­ла­зе на­ше пред­ста­ве и фил­мо­ве и ин­те­ре­су­ју се за наш рад - ка­же мла­да Ива­на Вуч­ко­вић. - Ка­стин­зи се, с дру­ге стра­не, кри­ју од ко­ле­га. До­ћи из Но­вог Са­да још је те­же, јер ми­слим да 2,5 чо­ве­ка у про­се­ку глу­ми у бе­о­град­ским фил­мо­ви­ма.
Јед­на од де­би­тант­ки­ња Алек­сан­дра Кр­њај­ски ис­та­кла је да по­се­бан про­блем пред­ста­вља по­ну­да жен­ских уло­га, ко­је су пред­ста­вље­не кроз епи­зо­де или нај­ви­ше, као пра­ти­ље на­слов­них му­шких уло­га.
Ју­би­лар­ни фе­сти­вал на­ста­вљен је си­ноћ фил­мо­ви­ма "Ди­ши ду­бо­ко" у ре­жи­ји Дра­га­на Мар­ко­ви­ћа и фил­мом Бо­жи­да­ра Ни­ко­ли­ћа "Бал­кан­ска бра­ћа", а из­ме­ђу две про­јек­ци­је глум­цу Ни­ко­ли Си­ми­ћу до­де­ље­на је на­гра­да за жи­вот­но де­ло "Па­вле Ву­и­сић". Ни­шка пу­бли­ка ће ве­че­рас по­гле­да­ти "Бу­ђе­ње из мр­твих" Ми­ло­ша Ра­ди­во­је­ви­ћа и пре­ми­је­ру цр­но­гор­ског фил­ма Жељ­ка Со­ши­ћа "Имам не­што ва­жно да ти ка­жем".
НЕ­ЋУ СЕ СКО­РО СКИ­ДА­ТИ
МЛА­ДА Ива­на Вуч­ко­вић, ко­ја се по­ја­вљу­је у ви­ше "не­згод­них сце­на" у фил­му "Зве­зде љу­ба­ви" ка­же да су же­не у на­шој ки­не­ма­то­гра­фи­ји ре­дов­но екс­пло­а­ти­са­не у слу­ча­ју да ра­но од­лу­че да се ски­ну на фил­му.
- Јед­но­став­но ка­да ви­де да се не­ка глу­ми­ца ски­да, он­да је зо­ву да то по­но­во ура­ди у не­ком дру­гом фил­му - ка­же Вуч­ко­ви­ће­ва. - Ја сам се сад ски­ну­ла и ко је ви­део, ви­део је. Тре­ба­ће ми јак раз­лог да то и сле­де­ћи пут учи­ним.
ОНА И ОН
ПО 38. пут на­гра­да "ТВ Но­во­сти" за глу­мач­ки пар го­ди­не до­де­ли­ће се ве­че­рас на Лет­њој по­зор­ни­ци у Ни­шу. Нај­ве­ће те­ле­ви­зиј­ско при­зна­ње "Она и Он", ко­је тра­ди­ци­о­нал­но би­ра­ју вер­ни чи­та­о­ци при­па­ло је ове го­ди­не срп­ско-цр­но­гор­ском глу­мач­ком ду­е­ту Сло­бо­ди Ми­ћа­ло­вић и Ан­дри­ји Ми­ло­ше­ви­ћу из по­пу­лар­не тв се­ри­је "М(ј)ешо­ви­ти брак"