PROFESOR univerziteta i ugledni srpski političar svoga doba dr Momčilo Ninčić rehabilitovan je odlukom Okružnog suda u Beogradu, čime su njegovom imenu posthumno vraćeni čast i dostojanstvo, a koje je bilo oblaćeno ravno šest decenija - zbog političke presude komunističkih vlasti kojom je proglašen za izdajnika svog naroda.
     - Usvaja se zahtev za rehabilitaciju sada pok. Momčila Ninčića, pa se utvrđuje da je presuda Vrhovnog suda FNR Jugoslavije Vojno veće br.1/46 od 15. jula 1946. ništava od trenutka njenog donošenja u odnosu na sada pok. dr Momčila Ninčića i da su ništave sve njene pravne posledice, te se rehabilitovano lice ima smatrati neosuđivanim - citiramo izreku Rešenja o rehabilitaciji.
     Dr Ninčić je, piše u obrazloženju odluke o rehabilitaciji, "osuđen iz političkih razloga, s obzirom na to da je delovao kao član vlade u izbeglištvu Kraljevine Jugoslavije, odnosno da je postupao po svom političkom ubeđenju".
     Iz obrazloženja, koje ima tri stranice, vidi se da su zahtev za rehabilitaciju podneli Ninčićevi unuci (deca Momčilovog sina Đure) Spomenka Ninčić-Šoć, Miroslav Ninčić, Feodor Ninčić i Roksanda Ninčić.
     Sudsko veće kojim je predsedavao Branislav Bosiljković utvrdilo je da je Vojni sud FNRJ osudio dr Ninčića "iz političkih razloga, na osmogodišnji zatvor sa prinudnim radom, petogodišnji gubitak političkih i nekih građanskih prava, konfiskaciju celokupne imovine i gubitak državljanstva".
     Političke razloge sudije su našle u vojnoj presudi koju su sada ukinuli, a iz koje u svom rešenju citiraju deo u kojem se kaže da je dr Ninčić, kao ministar spoljnih poslova u kraljevskoj vladi u Londonu (vodio je dr Slobodan Jovanović), zajedno sa celom tom vladom, 1942. postavio Dragoljuba - Dražu Mihailovića za ministra vojnog i načelnika štaba vrhovne komande, što je ta vlada finansirala četnički pokret "većom količinom novca iz državne kase", što je "podstrekavala i politički pomagala Mihajlovića u borbi protiv oslobodilačkih snaga Jugoslavije", što je "raspirivala bratoubilačku borbu i slabila otpornu snagu naših naroda".
     U pretposlednjem stavu obrazloženja sudije su izričite da odluka koju su donele znači i da se poništavaju sve pravne posledice ukinute političke presude "uključujući i konfiskaciju imovine".
     Veće sudije Bosiljkovića utvrdilo je da dr Ninčić, kao žrtva političkog progona, ispunjava uslove iz člana jedan Zakona o rehabilitaciji, na osnovu kojeg su ga i rehabilitovali.
     
     OSUĐEN SA DRAŽOM
     NA suđenju koje je 1946. održano u Beogradu uz ogromno interesovanje i domaće i strane javnosti, dr Momčilo Ninčić bio je jedan od 23 osuđena; prvoosuđeni je bio đeneral Dragoljub - Draža Mihailović.
     Dr Ninčiću je suđeno u odsustvu.
     Tužilac je bio Miloš Minić, koji se - posle ovog procesa - vinuo u vrh komunističke vlasti.

     SLEDEĆI JOVANOVIĆ?
     ZAHTEV za rehabilitaciju Slobodana Jovanovića, u čijoj vladi je dr Ninčić vodio spoljne poslove, podnet je Okružnom sudu u Beogradu.
     Kako nam je rekla Ivana Ramić, portparol ovog suda, za Dražu Mihailovića zahtev za rehabilitaciju nije podnet.
     
     NA ČELU LIGE NARODA
     ISTAKNUTI član Radikalne stranke Nikole Pašića, Momčilo Ninčić rođen je 10. juna 1876. u Jagodini, gimnaziju je završio u srpskoj prestonici, a pravne nauke, zajedno sa doktoratom, u Parizu.
     Godine 1902. postao je profesor na Pravnom fakultetu Velike škole (preteča Beogradskog univerziteta), a od 1915. do avgusta 1919. bio je, sa manjim prekidima, ministar finansija. Vodio je potom ministarstvo pravde, pa trgovine i industrije, potom spoljne poslove u dva navrata.
     Veoma aktivan je u Ligi naroda (iz koje su nastale UN), gde je najpre bio predsednik Finansijske komisije, dok je na Sedmom zasedanju 1926. godine izabran za predsednika Lige naroda.
     Pobornik je stvaranja evropskih saveza, kao što je Mala antanta, i ideje ujedinjene Evrope ("Pan-Evropa"). Bio je direktor časopisa "Novi život", pisac velikog broja stručnih i naučnih radova, a poznatije knjige su mu "Spoljna politika Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca", "Sistem neposrednih poreza u Srbiji", "Carinski savez Srbije i Bugarske"...
     Umro je u Lozani 1949, gde je i sahranjen kao politički prognanik.

     BEZ KRIVICE
     - ZADOVOLJNI smo što je naš predlog za rehabilitaciju usvojen, znali smo da će tako biti, ali rehabilitacije nema dok je sud ne donese - kaže za "Novosti" Goran Petronijević, zastupnik Ninčićevih četvoro unuka.
     - Iz ove odluke suda vidi se da je pre šest decenija gospodin dr Ninčić osuđen bez ijednog dokaza, i to kao politički protivnik tadašnje vlasti, s kojim se trebalo obračunati i eliminisati ga iz političkog života - tumači Petronijević. - Odlukom koju je sada doneo sud, od 17. oktobra 2006. godine, pravno posmatrano, pokojni gospodin Ninčić ima se smatrati neporočnim licem.