U CILjU što efikasnijeg povezivanja nauke i privrede Privredna komora Srbije nudi mogućnost da se preko platforme Saveta za saradnju nauke i privrede popuni Upit o uslugama koji će zainteresovanim preduzetnicima omogućiti da komercijalizuju svoja znanja i tehnologije, i da pronađu uspešnog partnera za saradnju iz sveta nauke i privrede.

Na adresi http://www.nip.rs/ nalazi se onlajn platforma za povezivanje privrednika i naučnoistraživačkih organizacija koji imaju priliku da promovišu svoju ponudu, kao i da pronađu partnera za saradnju. Platforma je urađena na srpskom i engleskom jeziku, i obezbeđuje mogućnost popunjavanja upita o uslugama, zahteva o saradnji, kao i mogućnost pronalaženja svih dostupnih konkursa i fondova međunarodnih i domaćih donatora, kao i državnih institucija.


PROČITAJTE JOŠ:
Otvoren hab za 8.200 preduzetnika

Korišćenje platforme je besplatno.

- Ova platforma je kreirana kako bi se na jednostavan i efikasan način unapredila saradnja nauke i privrede - kaže Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, analitiku, usluge, servise i pakete proizvoda PKS. - Platforma ima za cilj da podstakne preduzeća i naučnoistraživačke organizacije da se uključe u zajedničke naučnoistraživačke i razvojne projekte sa ciljem stvaranja novih komercijalno primenjivih proizvoda i usluga, rešavanja tekućih problema i zadataka, kao i uvođenja inovativnih tehnologija u ranoj fazi koje mogu imati značaj za njihov budući razvoj i tržišni potencijal.

Povezivanje svih relevantnih interesnih grupa na jednoj centralizovanoj lokaciji će dovesti do toga da se lako predstave mogućnosti za saradnju sa interesnim grupama, i zatim uspostave novi poslovni poduhvati, stvore spin-of ili startap kompanije.

PKS je u razvoju ove platforme podržao "Perform" projekat Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Univerzitet u Friburgu.

Savet za saradnju nauke i privrede

Savet za saradnju nauke i privrede Privredne komore Srbije ima aktivnu ulogu u stvaranju podsticaja i zakonskih obaveza koji će osigurati kreiranje pogodnog okruženja za razvoj inovativnih aktivnosti, saradnju i koordinaciju sa resornim ministarstvima, kreiranju predloga i inicijativa koji bi doprineli boljoj saradnji, kreiranju inicijativa namenjenih usklađivanju naučnih istraživanja sa potrebama tržišta, podršci u naučnotehnološkim sferama, obezbeđenju infrastrukture koja stimuliše formiranje i razvoj malih inovativnih firmi, transferu tehnologija i znanja, komercijalizaciji istraživačkih rezultata...

- Interakcija nauke i privrede, spajanje ljudi, pružanje prilika za bolje međusobno upoznavanje sa mišljenjima, problemima i potrebama, predstavlja izazovan zadatak Saveta koji utiče na stvaranje svesti o potencijalima saradnje, kao i utvrđivanju potreba privrede i mogućnosti nauke da na njih odgovori - navodi Vesović.

Članovi Saveta su institucije i privredna društva koja su iskazala spremnost da svoje znanje i vreme posvete promovisanju saradnje.

Aktuelne teme Saveta

Na poslednjoj sednici Saveta za saradnju nauke i privrede diskutovano je o ciljevima i odrednicama nacrta Zakona o nauci i istraživanjima, izneti su problemi koji su se nagomilali u okviru dugogodišnjeg projektnog finansiranja procesa istraživanja, od velikih disproporcija u broju istraživača po pojedinim oblastima, do neravnomernosti u finansiranju između fakulteta i instituta.

Takođe, kao jedna od važnijih tema sednica Saveta navodi se i strategija pametne specijalizacije, čija je izrada u toku i koja bi trebalo da ukaže koje su oblasti nauke i privrede strateški bitne i treba da budu na taj način tretirane od strane države. Te oblasti bi trebalo da budu uključene u buduću industrijsku politiku Srbije. Kao prioritetne oblasti izdvojene su hrana za budućnost, IKT, kreativne industrije i mašine i proizvodni procesi.


PROČITAJTE JOŠ:
Digitalizacija olakšava poslovanje

- Predstavnici Privredne komore Srbije članovi su međuresornog radnog tela za izradu strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije u Republici Srbiji kojim koordinira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije - navodi naš sagovornik. - Kao još jedna značajna tema o kojoj je diskutovano na sednicama Saveta je osnivanje i rad Fonda za nauku RS koji predstavlja instrument kojim će se unaprediti i urediti oblast podrške naučnoistraživačkoj delatnosti u cilju obezbeđivanja uslova za kontinuirani razvoj naučnoistraživačkih i razvojnih aktivnosti u RS.


POZIV ZAINTERESOVANIMA

PKS upućuje otvoren poziv svim zainteresovanim korisnicima da pogledaju veb-sajt i obrate se za sva dodatna pitanja u vezi sa radom Saveta i platforme Službi za inovacije Privredne komore Srbije na mejl savet.nip@pks.rs