BEOGRAD - Iako formalno jedinstvena državna zajednica, i Srbija i Crna Gora imale su, i do sada, dva potpuno odvojena ekonomska sistema. Različite valute, različite nadležne monetarne institucije, različite poreske sisteme...
          Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, kaže za "Novosti" da se i do sada transfer robe između Srbije i Crne Gore tretirao kao uvoz-izvoz. Više neće postojati državne institucije i na republičkom, i na nivou zajednice, pa ćemo tako imati direktnu uštedu, pošto je najveći deo zajedničkih sredstava obezbeđivala Srbija. Biće čisti odnosi između dve zemlje.
          Dugalić ističe da je najgora situacija i za Srbiju i za Crnu Goru bila nedefinisano stanje, "nešto između", kakvo je bilo do sada.
          Dugalić, koji je inače i glavni pregovarač državne zajednice SCG za raspodelu finansijske imovine i obaveza nekadašnje SFRJ, smatra da će predstojeća "finansijska podela" Srbije i Crne Gore biti jednostavna i brza.
          - Stečena prava i imovina zatečena na teritoriji ostaje gde jeste. Preostalo se deli. Tu pre svega mislim na imovinu u inostranstvu. Devizne rezerve će se deliti prema stanju u momentu kada je Crna Gora istupila iz platnog prometa. A sve ostalo, po principima koji su važili i prilikom raspodele finansijske imovine nekadašnje SFRJ. Očekujem da će to biti po principu 94 prema šest odsto.
D. I. KRASIĆ

OČEKUJE SE VIŠE REDA U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
KUĆI PO LEK

BEOGRAD - Otcepljenjem Crne Gore, lečenje i prava iz zdravstvenog osiguranja neće se bitno promeniti, jer su "na tom terenu" Srbija i Crna Gora praktično i dosad bile - dve države!
- Kakva će prava naši osiguranici imati u Crnoj Gori posle njenog otcepljenja, ili osiguranici Crne Gore u Srbiji, biće regulisano međudržavnim sporazumom o priznavanju prava iz zdravstvenog osiguranja - kaže Svetlana Vukajlović, direktor Zavoda za zdravstveno osiguranje.
Sporazumi već postoje sa Hrvatskom, Republikom Srpskom, Makedonijom, Mađarskom i mnogim drugim zemljama, a sa Slovenijom se pregovara.
- Dosad smo imali dva odvojena fonda zdravstvenog osiguranja, pa u tom smislu situacija u kojoj smo sad nije bitno nova - kaže Vukajlovićeva. - Čak će biti i bolje, jer će se prava i obaveze precizno utvrditi.
Svetlana Vukajlović podseća na dosadašnje nelogičnosti. RZZO je overavao zdravstvene knjižice penzionera Crne Gore koji imaju prebivalište u Srbiji i bez ikakve zakonske obaveze preuzimao na sebe troškove njihovog lečenja, dok naši penzioneri sa prebivalištem u Crnoj Gori tamo nisu mogli da overe knjižicu.
     - Iako se besplatna lekarska pomoć u hitnim slučajevima podrazumeva u drugoj državnoj članici, u praksi je - kaže Vukajlovićeva - osiguranicima iz Srbije u Crnoj Gori najčešće je naplaćivana, a naši osiguranici nisu mogli da dobiju refundaciju troškova, jer Crna Gora zvanično nije bila druga država. Sada će to morati da se menja.
B. R.

NARODNA BANKA SRBIJE O OBAVEZAMA PREMA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA
OSTAJE SVE PO STAROM

BEOGRAD - Narodna banka Srbije je juče podsetila, povodom objavljivanja konačnih preliminarnih rezultata crnogorskog referenduma, na odredbe Beogradskog sporazuma i Ustavne povelje zajednice SCG prema kojima država-članica koja iskoristi pravo istupanja ne nasleđuje pravo na međunarodno-pravni subjektivitet.
To znači, kako se navodi u saopštenju Centralne banke, da posle proglašenja nezavisnosti Crne Gore, Srbija nasleđuje članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu sa postojećom kvotom, dok bi Crna Gora trebalo da se učlani. Isto se odnosi i na Svetsku banku.
Obaveze prema Pariskom klubu poverilaca redovno se odvojeno serviraju u odnosu 94,12 Srbija i 5,88 Crna Gora. Što se tiče obaveza prema Londonskom klubu, njih je preuzela i redovno ih izmiruje Srbija sama, na osnovu odluke državne zajednice.
NBS ističe da postojeći model obavljanja platnog prometa između dve republike funkcioniše bez većih problema, a NBS je spremna da sa Centralnom bankom Crne Gore nastavi razgovore u novonastalim okolnostima, kako bi se unapredio platni promet između dve republike.
S. M.