BE­O­GRAD - Pred­sed­nik SCG Sve­to­zar Ma­ro­vić upu­tio je par­la­men­tu dr­žav­ne za­jed­ni­ce pred­log da se za mi­ni­stra od­bra­ne iza­be­re dr Zo­ran Stan­ko­vić, kan­di­dat iz Sr­bi­je.
- Uva­ža­va­ju­ći či­nje­ni­cu da je dr Pr­vo­slav Da­vi­nić, mi­ni­star od­bra­ne SCG 9. sep­tem­bra pod­neo ostav­ku na du­žnost, a na osno­vu oba­vlje­nih kon­sul­ta­ci­ja u dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma, pred­la­žem da Skup­šti­na SCG do­ne­se od­lu­ku o iz­bo­ru dr Zo­ra­na Stan­ko­vi­ća za mi­ni­stra od­bra­ne Sr­bi­je i Cr­ne Go­re - na­vo­di se u obra­zlo­že­nju pred­lo­ga pred­sed­ni­ka Ma­ro­vi­ća.
Pred­log Ma­ro­vi­ća da Stan­ko­vić bu­de no­vi mi­ni­star eks­pre­sno je, ko­li­ko već ju­če, sti­gla u Skup­šti­nu SCG (što ni­je bio slu­čaj sa Da­vi­ni­će­vom ostav­kom). Iz­vo­ri "No­vo­sti" tvr­de da će sed­ni­ca par­la­men­ta bi­ti za­ka­za­na već idu­će ne­de­lje čim pred­sed­nik par­la­men­ta Zo­ran Ša­mi, ko­ji se upra­vo vra­tio iz Stra­zbu­ra, sa za­se­da­nja Sa­ve­ta Evro­pe, odr­ži kon­sul­ta­ci­je sa še­fo­vi­ma po­sla­nič­kih klu­bo­va.
U obim­noj Stan­ko­vi­će­voj bi­o­gra­fi­ji pi­še da je ro­đen 1954. go­di­ne u se­lu Tr­go­vi­šte, bli­zu Vla­di­či­nog Ha­na gde je za­vr­šio osnov­nu i sred­nju ško­lu, a 1980. go­di­ne di­plo­mi­rao je na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu u Ni­šu. Dok­tor­sku di­ser­ta­ci­ju, iz obla­sti sud­ske me­di­ci­ne, od­bra­nio je 1997. go­di­ne na Uni­ver­zi­te­tu u Be­o­gra­du. Eks­pert je UN za sud­sku me­di­ci­nu, pre­da­je na Po­li­cij­skoj aka­de­mi­ji u Be­o­gra­du, a bio je na­čel­nik VMA do 31. mar­ta ove go­di­ne.

.

NI­SAM SME­NjEN - NE­GO PEN­ZI­O­NI­SAN!
- NI­SAM sme­njen jer raz­lo­ga za sme­nu ni­je bi­lo. Ja sam pen­zi­o­ni­san sa osta­lim ko­le­ga­ma, i taj akt pen­zi­o­ni­sa­nja pri­hva­tio sam kao pra­vi pro­fe­si­o­na­lac. Pri­pre­mam se za pen­zi­ju, vra­ćam se po­ro­di­ci i mo­jim ho­bi­ji­ma, po­seb­no pče­la­ma ko­je će mi se ob­ra­do­va­ti - re­kao je ge­ne­ral Pa­skaš ju­če na­šem iz­ve­šta­ču u Ru­da­ru, kod Kur­šu­mli­je gde se sa­stao sa ge­ne­ra­lom Đu­ze­pe Va­lo­ti­jem, ko­man­dan­tom KFOR i ipak do­dao da je pen­zi­o­ni­sa­nje do­šlo iz­ne­na­da.
Upi­tan da pro­ko­men­ta­ri­še da li je nje­go­vo pen­zi­o­ni­sa­nje re­zul­tat kom­pro­mi­sa Sr­bi­je i Cr­ne Go­re po ko­me će Cr­noj Go­ri pri­pa­sti me­sto na­čel­ni­ka ge­ne­ral­šta­ba, a Sr­bi­ji osta­ti funk­ci­ja mi­ni­stra od­bra­ne, Pa­skaš je od­go­vo­rio da ne zna i da je to pi­ta­nje za dru­ge.
Za­mo­ljen da pro­ko­men­ta­ri­še re­zul­ta­te voj­ske SCG, od ka­da je bio na me­stu na­čel­ni­ka Ge­ne­ral­šta­ba, Pa­skaš je is­ta­kao da je "ja­ko za­do­vo­ljan svo­jim do­sa­da­šnjem učin­kom u voj­sci".
- U po­sled­njih de­vet me­se­ci, ostva­ri­li smo zna­čaj­ne re­zul­ta­te. Re­a­li­zo­va­li smo plan re­or­ga­ni­za­ci­je za 2005. i de­li­mič­no za 2006. go­di­nu. Sma­nji­li smo broj­nu ve­li­či­nu, uga­si­li smo šest kor­pu­sa i 34 bri­ga­de, uki­nu­li 12 gar­ni­zo­na i, što mi je po­seb­no dra­go, us­pe­li da sma­nji­mo voj­ni rok na šest me­se­ci zbog mo­jih voj­ni­ka, što je sa sta­no­vi­šta ra­ci­o­nal­no­sti u voj­sci SCG, ve­o­ma do­bro - is­ta­kao je Pa­skaš i do­dao da svog na­sled­ni­ka po­zna­je i da "ga tre­ba pu­sti­ti da ra­di i po­ka­že re­zul­ta­te".
T. Mt. - D. Z.


GE­NE­RA­LI LA­GA­NO OD­STU­PA­JU
BE­O­GRAD - Na­čel­ni­ci Ge­ne­ral­šta­ba, voj­nih slu­žbi bez­bed­no­sti i ge­ne­ra­li Voj­ske Sr­bi­je i Cr­ne Go­re kod nas se pen­zi­o­ni­šu kao od ša­le.
To se upra­vo de­si­lo i na­čel­ni­ku Ge­ne­ral­šta­ba Voj­ske SCG ge­ne­ral-pot­pu­kov­ni­ku Dra­ga­nu Pa­ska­šu. Na toj du­žno­sti pro­veo je tek po­la go­di­ne. Ni­je če­sti­to ni za­gre­jao na­čel­nič­ku fo­te­lju, a već je pen­zi­o­ni­san. Iako for­mal­no is­pu­nja­va uslo­ve za pen­zi­o­ni­sa­nje jer ima 54 go­di­ne, on je, oči­to, pla­tio ceh po­li­tič­ke tr­go­vi­ne vla­da­ju­ćih ko­a­li­ci­ja u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri. Cr­no­gor­ska vlast ni­je mo­gla da mu opro­sti što je he­li­kop­te­rom Voj­ske SCG li­me­na kon­struk­ci­ja cr­kve pre­ba­če­na na vrh Ru­mi­je. Da li je ovim či­nom umi­re­na cr­no­gor­ska vlast?
U istom pa­ke­tu, VSO je pen­zi­o­ni­sao i do­sa­da­šnjeg Pa­ska­še­vog za­me­ni­ka kon­tra­ad­mi­ra­la Mi­ha­i­la Žar­ko­vi­ća, ko­ji je sa 55 go­di­na ste­kao uslo­ve za mi­ro­vi­nu. Pen­zi­o­ni­sa­ni su još i za­me­nik na­čel­ni­ka Glav­nog šta­ba za mor­na­ri­cu kon­tra­ad­mi­ral Slo­bo­dan Raj­če­vić ko­ji je ro­đen 1952. go­di­ne, ge­ne­ral ma­jor Bo­ži­mir Pil­če­vić, ko­man­dant ope­ra­tiv­nih sna­ga Voj­ske SCG (ro­đen 1952. go­di­ne), na­čel­nik sa­ni­tet­ske upra­ve ge­ne­ral Vla­di­mir Pe­jak i ge­ne­ral Do­bro­sav Ra­do­va­no­vić.
Neo­če­ki­va­no je bi­la i od­lu­ka VSO o pen­zi­o­ni­sa­nju na­čel­ni­ka Voj­no bez­bed­no­sne agen­ci­je ge­ne­ral ma­jo­ra Svet­ka Ko­va­ča. On je, do­šao na tu du­žnost po­sle sme­ne ge­ne­ra­la Mo­mi­ra Sto­ja­no­vi­ća. Vi­še od go­di­nu i po da­na bio je me­đu­tim, za­stup­nik na­čel­ni­ka VBA i tek pre me­sec da­na, po­sle sa­gla­sno­sti VSO od stra­ne Sa­ve­ta mi­ni­sta­ra ko­nač­no ime­no­van na tu funk­ci­ju. Iz­gle­da da ni on sam ni­je znao da mu se spre­ma pen­zi­o­ni­sa­nje i za­te­čen je u je­ku odr­ža­va­nja jav­ne ras­pra­ve o na­cr­tu Za­ko­na o slu­žbi bez­bed­no­sti u či­jem sa­sta­vlja­nju je on uve­li­ko uče­stvo­vao. Da li su to­me do­pri­ne­li nje­go­ve go­di­ne, (ro­đen je 1951. go­di­ne) ili ne­što dru­go te­ško je u ovom tre­nut­ku sa­zna­ti. Ali ni­je ma­li broj onih ko­ji sma­tra­ju, da je sklo­njen, jer na­vod­no slu­žba na či­jem se če­lu na­la­zi ni­je bi­la do­volj­no ener­gič­na u ot­kri­va­nju ha­škog op­tu­že­ni­ka ge­ne­ra­la Rat­ka Mla­di­ća.
Pen­zi­o­ni­sa­nje ove gru­pe ge­ne­ra­la, ozna­čio je de­fi­ni­tiv­ni od­la­zak sta­ri­je i sred­nje ge­ne­ra­ci­je vi­so­kih ofi­ci­ra, ko­ji su bor­be­no i rat­no is­ku­stvo, pa i za­slu­ge, sti­ca­li u vre­me rat­nih su­ko­ba na te­ri­to­ri­ji SFRJ i NA­TO agre­si­je na na­šu ze­mlju. Zbog to­ga se iz upu­će­nih kru­go­va ču­je pri­med­ba da je ve­ći­na njih pen­zi­o­ni­sa­na od do­ma­ćih po­li­ti­ča­ra, a na "su­ge­sti­ju na­ših me­đu­na­rod­nih part­ne­ra".
Va­lja re­ći da je na me­sto na­čel­ni­ka Ge­ne­ral­šta­ba iza­bran ipak, is­ku­san i ve­o­ma spo­so­ban ofi­cir, pi­lot po za­ni­ma­nju, ge­ne­ral ma­jor Lju­bi­ša Jo­kić, ko­ji je po­sled­nju go­di­nu da­na pro­veo na du­žno­sti­ma u ka­bi­ne­ti­ma. Za nje­go­vog, tek ime­no­va­nog za­me­ni­ka Zdrav­ka Po­na­ša ka­žu da je ma­nje trup­ski ofi­cir, ali da je eks­pre­sno na­pre­do­vao u slu­žbi. Vi­še od go­di­nu da­na pro­veo je u ino­stran­stvu, od če­ga go­di­nu da­na na spe­ci­ja­li­za­ci­ji u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, a ka­žu mi­lje­nik je jed­nog srp­skog po­li­tič­kog li­de­ra.
No­vo­u­na­pre­đen ge­ne­ral ma­jor Dra­gan Ko­lun­dži­ja je bio za­me­nik ko­man­dan­ta ope­ra­tiv­nih sna­ga Voj­ske SCG. Ra­di se o re­la­tiv­no mla­đim ofi­ci­ri­ma što po­tvr­đu­je na­me­ru VSO za pod­mla­đi­va­nje ru­ko­vo­de­ćeg ka­dra.

30 GE­NE­RA­LA U PEN­ZI­JU
ZA­NI­MLjI­VO je da je od 16 vi­so­kih ofi­ci­ra, ge­ne­ra­la i pu­kov­ni­ka, ko­ji su u fe­bru­a­ru pro­šle go­di­ne ime­no­va­ni na ko­mand­ne du­žno­sti u Ge­ne­ral­šta­bu - še­sto­ro njih pen­zi­o­ni­sa­no.
U pr­voj "gru­pu" pen­zi­o­ni­sa­nih su ge­ne­ra­li: Mi­lo­mir Mi­la­di­no­vić, Ra­do­slav Ba­bić, Dra­gan Vo­ji­no­vić. Pre dva me­se­ca iz­ne­na­da je pen­zi­o­ni­san i pu­kov­nik Dra­go­mir Kr­sto­vić, a pre dva da­na još če­ti­ri ge­ne­ra­la. Po­sle sme­ne mi­ni­stra od­bra­ne Pr­vo­sla­va Da­vi­ni­ća, tre­ba oče­ki­va­ti i pro­me­ne nji­ho­vih po­moć­ni­ka.
U pro­te­klih go­di­nu da­na pen­zi­o­ni­sa­no je ukup­no 30 ge­ne­ra­la i još vi­še pu­kov­ni­ka, što se sma­tra jed­nim od naj­ve­ćih re­zo­va u na­šoj Voj­sci u po­sled­njih 50 go­di­na.
M. VUK­SA­NO­VIĆ