AFE­ROM tr­go­vi­ne be­ba­ma u Sr­bi­ji po­za­ba­vi­će se Upra­va za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la. Da se sve sum­nje o ovoj za­ve­ri sto­le­ća pro­ve­re i na ovaj na­čin, pred­lo­ži­li su An­ket­nom od­bo­ru Skup­šti­ne Sr­bi­je sa­mi ro­di­te­lji, ko­ji sma­tra­ju da su im de­ca ukra­de­na.
Po­sle 23 odr­ža­ne sed­ni­ce, An­ket­ni od­bor ra­di utvr­đi­va­nja isti­ne o no­vo­ro­đe­noj de­ci, ne­sta­loj iz po­ro­di­li­šta u vi­še gra­do­va u Sr­bi­ji, ne­dav­no je sa sum­nji­ča­vim ro­di­te­lji­ma de­fi­ni­san iz­ve­štaj sa za­ključ­ci­ma, ko­ji je po­tom do­sta­vljen pred­sed­ni­ku Na­rod­ne skup­šti­ne. Na jed­noj od na­red­nih re­dov­nih sed­ni­ca re­pu­blič­kog par­la­men­ta taj iz­ve­štaj će bi­ti pre­do­čen i na­rod­nim po­sla­ni­ci­ma.
Ka­ko je zva­nič­no na­ja­vlje­no, sa­dr­ža­će in­for­ma­ci­je do ko­jih su do­šli čla­no­vi An­ket­nog od­bo­ra i pred­log me­ra ko­je tre­ba da se pre­du­zmu. Pre sve­ga u za­ko­no­dav­noj obla­sti, da bi se sa­zna­la isti­na o de­ci za ko­ju se sum­nja da su ne­sta­la iz po­ro­di­li­šta, ali i da se spre­če ta­kve po­ja­ve ubu­du­će. Bi­će pred­lo­že­na, ka­ko sa­zna­je­mo, iz­me­na čla­no­va 116 i 117 Kri­vič­nog za­ko­na Sr­bi­je, po ko­ji­ma kri­vič­na de­la od­u­zi­ma­nja ma­lo­let­nog li­ca i pro­me­na po­ro­dič­nog sta­nja - ne za­sta­re­va­ju.
Isto­vre­me­no, pred­lo­ži­će se niz me­ra ka­ko bi se "uveo red" u mno­gim in­sti­tu­ci­ja­ma, u ko­ji­ma je do sa­da do­la­zi­lo do mno­gih pro­pu­sta. Upra­vo te "ad­mi­ni­stra­tiv­ne gre­ške", ka­ko ih je br­zo­ple­to oka­rak­te­ri­sa­la po­li­ci­ja, da­le su po­vod mno­gim ro­di­te­lji­ma za osno­va­nu sum­nju da se ne­što de­si­lo sa nji­ho­vim be­ba­ma.
Bi­će za­tra­že­no da se ubu­du­će po­štu­ju pred­vi­đe­ni pro­pi­si, po­čev od pri­je­ma po­ro­di­lje u po­ro­di­li­šte, na­či­na sa­op­šta­va­nja ve­sti o even­tu­al­noj smr­ti be­be, do po­ka­zi­va­nja te­la ro­di­te­lji­ma, ob­duk­ci­je i sa­hra­ne. In­si­sti­ra­će se i na stro­gom po­što­va­nju za­ko­na pri­li­kom pri­ja­ve ro­đe­nja i smr­ti be­ba ma­tič­nim slu­žba­ma.
- Ova na­ša mu­ka ne sme da se is­po­li­ti­zu­je, jer smo mi gra­đa­ni ove ze­mlje - ka­že Mir­ja­na No­vok­met iz Be­o­gra­da, jed­na od sum­nji­ča­vih maj­ki. -Za­to oče­ku­jem da će svi na­rod­ni po­sla­ni­ci, bez ob­zi­ra iz ko­je su stran­ke, da gla­sa­ju za usva­ja­nje iz­ve­šta­ja i pred­lo­ga An­ket­nog od­bo­ra.
A po­sle uki­da­nja za­sta­re­lo­sti kri­vič­nih de­la, sum­nji­ča­vi ro­di­te­lji oče­ku­ju da se po­kre­nu is­tra­ge, u ko­ji­ma će se pre sve­ga re­ši­ti mi­ste­ri­ja o "mr­tvim" be­ba­ma ko­jim se gu­bi trag od po­ro­di­li­šta do gro­blja. Gru­pa ro­di­te­lja iz Be­o­gra­da je, sa ja­kim ar­gu­men­ti­ma, pred An­ket­nim od­bo­rom već do­ka­za­la sve svo­je tvrd­nje.
Pre­do­či­li su da su od JKP "Po­greb­ne uslu­ge" za­tra­ži­li od­go­vor da li su nji­ho­ve na­vod­no pre­mi­nu­le be­be sa­hra­nje­ne? Usle­di­li su fra­pant­ni od­go­vo­ri, jer su svi re­dom do­bi­li zva­nič­no za­ve­de­na oba­ve­šte­nja da "ne­ma po­da­ta­ka" da su nji­ho­va de­ca ika­da sa­hra­nje­na!
An­ket­nom od­bo­ru su pre­do­če­ni i slu­ča­je­vi ko­ji su tra­u­mi­ra­li maj­ke i po­sle par de­ce­ni­ja, ot­ka­ko im je sa­op­šte­no da su im be­be umr­le. Maj­ke su do­bi­ja­le po­ziv da "umr­lu" de­cu upi­šu u pr­vi raz­red osnov­ne ško­le. U dva slu­ča­ja iz Pan­če­va, ro­di­te­lji su po­sle 31 i 34 go­di­ne po­zva­ni u Cen­tar za so­ci­jal­ni rad da da­ju ime­na svo­joj de­ci. Sta­re ra­ne ro­di­te­lja otvo­ri­li su i po­zi­vi za voj­sku ili za vak­ci­ni­sa­nje "umr­le" de­ce. Da bi po­tom ne­sreć­na maj­ka do­bi­la uve­re­nje da joj de­te pre to­ga ni­je bi­lo vak­si­ni­sa­no, jer je - od­se­lje­no iz gra­da!

ŠI­ROM SR­BI­JE
PRED­SED­NI­CA An­ket­nog od­bo­ra Ži­vo­dar­ka Da­cin ka­že da u Sr­bi­ji naj­ve­ro­vat­ni­je ima oko 3.000 slu­ča­je­va, u ko­ji­ma po­sto­ji sum­nja da je bi­lo kra­đe no­vo­ro­đen­ča­di iz po­ro­di­li­šta, a da su ne­ki slu­ča­je­vi sta­ri i po tri de­ce­ni­je.
- Ma­te­ri­ja­li uka­zu­ju da su se ova­kve po­ja­ve de­ša­va­le po ce­loj Sr­bi­ji, ali da se naj­ve­ći broj slu­ča­je­va ne­sta­lih be­ba ve­zu­je za po­ro­di­li­šta u Be­o­gra­du - ka­že Da­cin.