NA koji način građani mogu da učestvuju u izradi lokalnog budžeta? Kako mogu da predlože za koje namene će se budžet trošiti? Mogu li da pomognu u donošenju odluka o tome šta u njihovoj opštini ili gradu treba da se finansira iz lokalnog budžeta, šta je prioritet za obnovu ili izgradnju? Odgovore na ova i slična pitanja koja se odnose na veću transparentnost javnih finansija na lokalnom nivou, dali su predstavnici Državne revizorske institucije, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Beogradskog fonda za političku izuzetnost, opštine Ruma i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Pročitajte još: Građani neće krpiti rupe u lokalnim budžetima

Oni su se okupili na predstavljanju nacionalne promotivne kampanje "DA se upoZNAMO" koju sprovodi UNDP uz podršku Vlade Švajcarske, u okviru projekta pod nazivom "Unapređenje revizije na opštinskom nivou u cilju jačanja odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama".

U jednom delu projekta, koji se sprovodi od 2016. godine, učestvovalo je 15 lokalnih samouprava, kako bi se poboljšala njihova saradnja sa organizacijama civilnog društva, a samim tim sa građanima i medijima. Stanovnici ovih opština i gradova sada su bolje informisani o svojim pravima i mogućnostima da utiču na to kako će se lokalni budžet trošiti.

Pročitajte još: Opštine po novim propisima obavezne da organizuju javne rasprave pre odluke o ulaganjima u projekte

- Kao rezultat poboljšane saradnje, obnovljeni su dečji parkovi, biciklističke staze, izdvojena su sredstva za prevoz osoba sa invaliditetom, kao i prihvatilišta za žrtve nasilja", istakla je Vera Kovačević, menadžerka projekta.- Pored toga, izdvojena su veća budžetska sredstva za razvoj lokalne putne infrastrukture i finansiranje sportskih klubova u mesnim zajednicama.

Za veće učešće građana i transparentnije upravljanje lokalnim finansijama veoma važno postojanje adekvatnog zakonodavnog okvira. Zakon o lokalnoj samoupravi izmenjen je i dopunjen, i obavezuje lokalne vlasti da do kraja 2018. godine direktnije uključe građane u rad lokalne samouprave. S obzirom da Zakon propisuje obavezno sprovođenje javnih rasprava pre donošenja ključnih dokumenata od javnog značaja.

Pored toga, novi Zakon o planskom sistemu, koji stupa na snagu u oktobru 2018. godine predviđa obavezu sprovođenja konsultacija u svim fazama izrade dokumenta javnih politika, kao i daje smernice za merenje efikasnosti rada u javnoj upravi, što doprinosi odgovornijem i transparentnijem upravljanju javnim finansijama.