NIŠ - Uko­li­ko grad "upa­li" ze­le­no sve­tlo, usko­ro bi sa pi­ste "Kon­stan­tin ve­li­ki" mo­gli da po­le­te i avi­o­ni pr­ve ni­ške avio kom­pa­ni­je, "Aero­na­is". Pro­ce­nju­je se da bi to za grad na Ni­ša­vi bi­lo od ogrom­nog zna­ča­ja, jer bi put do in­ve­sti­to­ra iz sve­ta bio znat­no skra­ćen.
Grad je ja­ko za­in­te­re­so­van, ali pro­blem, ka­ko se ne­zva­nič­no sa­zna­je, mo­že pra­vi­ti na­ci­o­nal­na avio-kom­pa­ni­ja, "ko­joj ni­je u in­te­re­su da ima kon­ku­ren­ci­ju".
Osni­vač "Aero­na­i­sa", Gra­di­mir Ni­ko­lić, ka­že za "No­vo­sti" da je, bez ob­zi­ra na to, ini­ci­ja­ti­vu o sa­rad­nji sa gra­dom upu­tio nje­go­vom ru­ko­vod­stvu i oče­ku­je od­lu­ku već na­red­nih da­na.
- Rad avio-kom­pa­ni­je, sam po se­bi, ni­je pro­fi­ta­bi­lan - ka­že Ni­ko­lić. - Raz­log za mo­je an­ga­žo­va­nje me­đu­tim, bio je uslo­vljen zah­te­vi­ma stra­nih po­slov­nih part­ne­ra, ko­ji, da bi do­šli, tra­že i naj­bo­lje uslo­ve za ko­mu­ni­ka­ci­ju. Stal­nim i re­dov­nim le­to­vi­ma u Niš bi ko­nač­no mo­gli da do­la­ze svi oni, ko­ji že­le da ov­de ula­žu svoj ka­pi­tal.
Zbog zna­ča­ja, ko­ji je ne­sum­nji­vo ve­li­ki Ni­ko­lić oče­ku­je da će grad­ski oci ima­ti slu­ha. A uko­li­ko sve bu­de išlo po pla­nu, do­da­je on, avi­o­ni "Aero­na­i­sa" le­te­će put Ci­ri­ha, Pa­ri­za, Min­he­na, Mo­skve i Tur­ske i to to­kom ce­le go­di­ne.
- Ce­ne le­to­va bi­le bi si­gur­no ni­že od ce­na ka­ra­ta JAT-a - is­ti­če Ni­ko­lić. - Već su obez­be­đe­na dva avi­o­na, ko­ji­ma pi­lo­ti­ra­ju stra­ni pi­lo­ti. S ob­zi­rom na nji­ho­vo is­ku­stvo, či­ta­va or­ga­ni­za­ci­ja po­sla mo­gla bi se za­vr­ši­ti za sa­mo če­tr­de­set da­na.