BE­O­GRAD - Tač­no u 10 sa­ti, aka­de­mi­ci su u četvrtak taj­nim gla­sa­njem, iza­bra­li no­ve čla­no­ve naj­ve­će srp­ske na­uč­ne i kul­tur­ne in­sti­tu­ci­je.
SA­NU je od 112 kan­di­da­ta, u svo­je re­do­ve pri­mi­la 49 no­vih čla­no­va: 11 re­dov­nih, 13 do­pi­snih, če­ti­ri van rad­nog sa­sta­va i 21 ino­stra­nog.
U Ode­lje­nju za ma­te­ma­ti­ku, fi­zi­ku i geo-na­u­ke re­dov­ni čla­no­vi po­sta­li su Ni­ko­la Ko­nje­vić i Mar­ko Er­ce­go­vac, do­pi­sni Mi­lan Dam­nja­no­vić i Gra­di­mir Mi­lo­va­no­vić, no­vi član van rad­nog sa­sta­va je Ne­ma­nja Ka­lo­per, a ino­stra­ni su An­dre Ber­že, Di­o­ni­đi Ga­le­to, Igor Ro­sti­slo­vo­vič Ša­fa­re­vič i An­ton Caj­lin­ger. U Ode­lje­nju he­mij­skih i bi­o­lo­ških na­u­ka od ju­če je re­dov­ni član Ži­vo­rad Če­ko­vić, do­pi­sni su Vla­di­mir Ste­va­no­vić i Bog­dan Šo­la­ja, van rad­nog sa­sta­va je Dra­žen Zi­mo­njić, a ino­stra­ni čla­no­vi su Bo­ri­slav P. Bog­da­no­vić i Pol Grin­gard. Re­dov­ni čla­no­vi Ode­lje­nja me­di­cin­skih na­u­ka su Bog­dan Đu­ri­čić i Vla­di­mir Ko­stić, do­pi­sni Vo­ji­slav Le­ko­vić, Pre­drag Pe­ško i Ne­boj­ša La­lić, a je­di­ni ino­stra­ni član An­to­nio Ko­lom­bo. Ode­lje­nje teh­nič­kih na­u­ka za re­dov­ne čla­no­ve do­bi­lo je Bo­ška Pe­tro­vi­ća i An­to­ni­ja Đor­đe­vi­ća, Zo­ran Po­po­vić je no­vi do­pi­sni član, a ino­stra­ni su In­go Mi­ler i Zo­ja Po­po­vić.
Ode­lje­nje dru­štve­nih na­u­ka "po­ja­ča­no" je sa­mo za jed­nog ino­stra­nog čla­na Ma­sa­ju­ki Iva­ta, dok u osta­lim ka­te­go­ri­ja­ma ni­je iza­bran ni­je­dan od pred­lo­že­nih kan­di­da­ta. Re­dov­ni čla­no­vi Ode­lje­nja isto­rij­skih na­u­ka su Mi­loš Bla­go­je­vić i Din­ko Da­vi­dov, do­pi­sni Mir­ja­na Ži­vo­ji­no­vić i Dra­go­ljub Ži­vo­ji­no­vić, van rad­nog sa­sta­va je Je­le­na Mi­loj­ko­vić-Đu­rić, a ino­stra­ni čla­no­vi su Je­le­na Ju­rev­na Gu­sko­va, Kar­lhajnc De­šner, Pa­na­jo­tis Vo­ko­to­pu­los i An­ge­li­ki E. La­i­ju.
U Ode­lje­nje je­zi­ka i knji­žev­no­sti pri­mljen je sa­mo je­dan no­vi, do­pi­sni član - knji­žev­ni­ca Sve­tla­na Vel­mar Jan­ko­vić, i to te­snom od­lu­kom - sa 73 gla­sa za, sa­mo tri pre­ko po­treb­nog bro­ja!
Iza­bran je i pi­sac Mi­lo­sav Te­šić. Do­du­še on je iz sta­tu­sa do­pi­snog čla­na, ko­ji je za­slu­žio 2000. go­di­ne, sa­da pre­šao u re­dov­nog aka­de­mi­ka. A naš Ka­na­đa­nin Da­vid Al­ba­ha­ri iza­bran je za čla­na van rad­nog sa­sta­va.
U sa­stav ino­stra­nih čla­no­va ovog ode­lje­nja ušli su ugled­ni svet­ski pi­sci, tvor­ci mi­šlje­nja da­na­šnjeg do­ba: Ma­đar Đerđ Kon­rad i bri­tan­ski no­be­lo­vac Ha­rold Pin­ter, za­tim knji­žev­nik iz Sko­plja Vla­do Uro­še­vić, a uz njih ne­ko­li­ko ugled­nih ju­go­sla­vi­sta i sr­bi­sta iz Bu­gar­ske, Ne­mač­ke.
Dru­go ode­lje­nje SA­NU ko­je u re­do­vi­ma ima umet­ni­ke - li­kov­ne i mu­zič­ke, do­bi­lo je dva no­va čla­na: kom­po­zi­to­ra Isi­do­ru Že­be­ljan i ar­hi­tek­tu Bra­ni­sla­va Mi­tro­vi­ća, a sta­tus re­dov­nog čla­na do­bio je va­jar Ni­ko­la Jan­ko­vić.PRI­ZNA­NjE ŽE­NA­MA
No­vi aka­de­mik Sve­tla­na Vel­mar Jan­ko­vić re­kla je spe­ci­jal­no za "No­vo­sti":
- Ve­li­ka je čast bi­ti iza­bran za do­pi­snog čla­na SA­NU, na­ro­či­to ako ste že­na, jer se že­na­ma to za­i­sta ret­ko do­ga­đa. Uz­bu­đe­na sam, raz­u­me se, ose­ća­nja su po­me­ša­na. Mi­slim na svo­je ro­di­te­lje ko­ji bi se, mo­žda vi­še od me­ne, ra­do­va­li ovom da­nu i ko­ji­ma za­hva­lju­jem za sve do­bro što no­sim u se­bi, i na svog pr­vog su­pru­ga, ko­ga je, mla­dog, od­neo rak, a ko­ji je ve­ro­vao u me­ne i on­da kad sam ja naj­du­blje sum­nja­la u svo­je spo­sob­no­sti.
Pri­zi­vam svo­je pri­ja­te­lje ko­jih vi­še ne­ma, a ko­ji bi, da su još sa na­ma, sa­da bi­li i oko me­ne. Či­ni mi se da ču­jem gla­so­ve Iva­na V. La­li­ća, s ko­jim sam dru­go­va­la po­la ve­ka, Pe­tra Dža­dži­ća s ko­jim sam ra­di­la i pre­pri­ra­la se od na­še ra­ne mla­do­sti, Slo­bo­da­na Se­le­ni­ća s ko­jim sam de­li­la slič­ne sklo­no­sti i dok se ni­smo zbli­ži­li, Bo­ri­sla­va Pe­ki­ća ko­ji je umeo da me iz­gr­di kad bih mu pred­la­ga­la skra­ći­va­nje ne­kog pa­su­sa u "Zlat­nom ru­nu". Mi­slim na svo­je naj­bli­že, i one ko­ji su sad tu po­red me­ne, u Be­o­gra­du, i one ko­ji su da­le­ko, pre­ko oke­a­na, ali za­to još du­blje u mom sr­cu.

UBE­DLjIV IZ­BOR
ME­ĐU iza­bra­ni­ma za do­pi­snog čla­nu SA­NU je i prof. dr Gra­di­mir Mi­lo­va­no­vić, rek­tor Uni­ver­zi­te­ta u Ni­šu, ko­ji je do­bio i naj­ve­ći broj gla­so­va (92) od svih do­ma­ćih kan­di­da­ta. Pri­zna­nje za prof. dr Mi­lo­va­no­vi­ća do­šlo je po­sle vi­še­de­ce­nij­skog na­uč­no-is­tra­ži­vač­kog ra­da, na de­se­ti­ne struč­nih ra­do­va u re­pre­zen­ta­tiv­nim pu­bli­ka­ci­ja­ma, uče­šća u broj­nim me­đu­na­rod­nim i na­ci­o­nal­nim pro­jek­ti­ma. Vest je, kao jed­no "zna­čaj­no i oba­ve­zu­ju­će pri­zna­nje" do­bit­ni­ka is­tak­nu­tog zva­nja prak­tič­no, "za­te­kla", i u iz­ja­vi za "No­vo­sti" ni­je krio za­do­volj­stvo, što je "iz­bor bio ta­ko ube­dljiv".
S. B.

KAN­DI­DA­TI
ME­ĐU kan­di­da­ti­ma ko­ji ni­su iza­bra­ni na­la­ze se i emi­nent­na ime­na srp­ske na­u­ke: prof. Slav­ko Men­tus, de­kan na Fa­kul­te­tu za fi­zič­ku he­mi­ju, eko­no­mi­sta Oskar Ko­vač, fi­lo­zof Bo­go­ljub Ši­ja­ko­vić, le­ka­ri Sa­vo Pe­ro­vić, Spa­so­je Pet­ko­vić, Mar­ko Bum­ba­ši­re­vić, Zo­ran Kri­vo­ka­pić, psi­ho­log Mi­kloš Bi­ro, knji­žev­ni­ci Raj­ko Pe­trov No­go, Go­ran Pe­tro­vić, prof. No­vi­ca Pet­ko­vić, astro­nom Zo­ran Kne­že­vić...