BE­O­GRAD - Ali­sa Ma­rić, na­ša uspe­šna ša­hist­ki­nja ima­la je za pro­tiv­ni­ke uče­ni­ke OŠ "Ivan Go­ran Ko­va­čić", sa ko­ji­ma je od­i­gra­la si­mul­ta­ne par­ti­je ša­ha. Ona je ujed­no i pro­mo­vi­sa­la šah kao iz­bor­ni pred­met od pr­vog do če­tvr­tog raz­re­da, što bi tre­ba­lo da poč­ne sle­de­će go­di­ne.
Pre po­čet­ka si­mul­tan­ki sa đa­ci­ma Ali­sa Ma­rić im je re­kla da je šah spoj spor­ta, umet­no­sti i kul­tu­re. Ona je ma­li­ša­ni­ma ob­ja­sni­la osnov­na pra­vi­la igre i na­gla­si­la da se ona uči ce­log ži­vo­ta i uvek ima ne­ko­li­ko mo­guć­no­sti. Ma­rić je is­ta­kla va­žnost ana­li­ze po­sle iz­gu­blje­ne par­ti­je, ka­ko bi se uvi­de­lo gde je ša­hi­sta po­gre­šio.
Po­zdra­vlja­ju­ći ma­li­ša­ne Slo­bo­dan Vuk­sa­no­vić, mi­ni­star pro­sve­te i spor­ta je is­ta­kao da je šah ve­šti­na in­te­li­gen­ci­je i spor­ta i da će svi đa­ci ko­ji vo­le ovu drev­nu igru mo­ći da je uče kao iz­bor­ni pred­met.
- Šah je do­bar za raz­vi­ja­nje vi­ju­ga i kao ve­žba za ma­te­ma­ti­ku - re­kao je Vuk­sa­no­vić. - Uvo­đe­nje ša­ha kao iz­bor­nog pred­me­ta je zna­čaj­no i za ro­di­te­lje, jer će zna­ti da se nji­ho­va de­ca ba­ve jed­nom ple­me­ni­tom ve­šti­nom dok su u ško­li.