AKO je su­di­ti po jed­noj ide­ji ko­ju je ovih da­na lan­si­rao SPO u vr­hu po­ro­ka srp­ske omla­di­ne tre­nut­no su - par­ti­zan­ski fil­mo­vi i se­ri­je. Na pr­vom me­stu "Ot­pi­sa­ni". Za­to SPO ima kon­kre­tan pred­log: da se emi­to­va­nje spor­ne se­ri­je, sa mi­li­on i po gle­da­la­ca po epi­zo­di, uklo­ni sa RTS, jer je, po oce­ni Da­ni­ce Dra­ško­vić, reč o "naj­go­roj sta­lji­ni­stič­ko-ti­to­i­stič­koj pro­pa­gan­di ko­ja srp­sku de­cu vi­še tru­je i kva­ri od sve por­no­gra­fi­je ovog sve­ta". Od ovog pred­lo­ga, me­đu­tim, ne­će bi­ti ni­šta, jer će se­ri­ja, u me­đu­vre­me­nu, "sa­ma" da se za­vr­ši.
Pod­se­ća­nja ra­di, par­ti­za­ne je u ži­vot vra­ti­la BK TV, ko­ja je pr­va po­če­la sa emi­to­va­njem ova­kvih fil­mo­va. Ubr­zo je me­sto za njih na­đe­no i u pro­gram­skoj še­mi TV Pink, pa je i RTS da­la svoj do­pri­nos - sed­mom re­pri­zom "Ot­pi­sa­nih". I sve bi bi­lo u re­du, da se ni­je is­po­sta­vi­lo da su Pr­le i Ti­hi u Sr­bi­ji po­pu­lar­ni­ji od "Ve­li­kog bra­ta".
Po­da­tak o mi­li­on­skom audi­to­ri­ju­mu "Ot­pi­sa­nih" (u če­tvr­tak ve­če, na pri­mer, 1.640.000 gle­da­la­ca) bio je vi­še ne­go do­volj­no da Da­ni­ca Dra­ško­vić na­ja­vi da će pre­ko po­sla­ni­ka SPO za­tra­ži­ti da u Skup­šti­ni Sr­bi­je pod hit­no po­kre­nu ini­ci­ja­ti­vu za za­kon­sku za­bra­nu pri­ka­zi­va­nja par­ti­zan­skih fil­mo­va i se­ri­ja u ter­mi­ni­ma pre po­no­ći. Re­kla je: "Moj je pred­log da se ti fil­mo­vi tre­ti­ra­ju kao por­no­gra­fi­ja".
Pot­pred­sed­nik SPO i po­sla­nik te stran­ke Sa­nja Če­ko­vić ka­že da po­sla­ni­ci mo­gu da po­kre­nu ova­kvu ini­ci­ja­ti­vu, da Pro­gram­ski sa­vet RTS tre­ba da se upo­zna sa "štet­no­šću ova­kvih se­ri­ja i fil­mo­va za mla­de kod ko­jih stva­ra po­gre­šnu isto­rij­sku sli­ku" i u iz­ja­vi "No­vo­sti­ma" do­da­je:
- Stvar­no ne­ma po­tre­be za tom vr­stom ko­mu­ni­stič­ke pro­pa­gan­de. Sr­bi­ja ko­ja pre­fe­ri­ra EU, ko­ja je ta­man sa­zre­la, sad gle­da ne­tre­mi­ce par­ti­zan­ske fil­mo­ve. Mno­go smo ču­dan na­rod. Još ni­smo shva­ti­li da mo­že­mo slo­bod­no da ko­ri­sti­mo da­ljin­ski upra­vljač.
Alek­san­dar Ti­ja­nić, ge­ne­ral­ni di­rek­tor RTS, u iz­ja­vi za "No­vo­sti", po­bi­ja sve slič­ne tvrd­nje.
- Sve se­ri­je iz ko­mu­ni­stič­kog pe­ri­o­da spa­da­ju u kul­tur­nu ar­hi­vu. Ta­ko ih i tre­ba gle­da­ti. Kon­kret­no, Pr­le i Ti­hi su sve sa­mo ne obra­sci ko­mu­ni­sta. Vi­še li­če na ve­stern ju­na­ke, ne­go na ju­na­ke ko­mu­ni­stič­kog ot­po­ra. A, se­ri­ja "Ot­pi­sa­ni" pred­sta­vlja pot­pu­nu fik­ci­ju. Da su srp­ski ko­mu­ni­sti po­bi­li u Be­o­gra­du ono­li­ko Ne­ma­ca ko­li­ko je to pri­ka­za­no u se­ri­ji, Hi­tler ni­kad ne bi mo­gao da na­pad­ne So­vjet­ski Sa­vez - kon­sta­to­vao je u svom sti­lu, ge­ne­ral­ni di­rek­tor RTS. - Njih i tre­ba gle­da­ti kao fik­ci­ju, ve­stern, kao deo isto­ri­je kul­tu­re. To je strip, a ne ko­mu­ni­stič­ka pro­pa­gan­da. Dru­go je i vr­lo ozbilj­no pi­ta­nje Šta tre­ba da ura­di­mo sa na­šim ko­lek­tiv­nim se­ća­njem. Tre­ba li ga spa­li­ti? Ni­sam si­gu­ran da su dru­gi na­ro­di ura­di­li ta­ko.
O štet­no­sti par­ti­zan­skih fil­mo­va za mla­de u Sr­bi­ji, Ti­ja­nić ka­že: "Se­ri­ja to­li­ko lo­še uti­če na de­cu da će kre­nu­ti da ubi­ja­ju Nem­ce po uli­ca­ma. Bo­jim se za naš tu­ri­zam. Da­ni­ca Dra­ško­vić je jed­na od naj­hra­bri­jih oso­ba u Sr­bi­ji, što ne zna­či da je uvek u pra­vu".