BE­O­GRAD - Vla­da Sr­bi­je odo­bri­la je pro­da­ju 477 obje­ka­ta, kao vi­šak voj­ne imo­vi­ne. Oče­ku­je se za­ra­da oko mi­li­jar­du evra. Na spi­sku za pro­da­ju, po­red ka­sar­ni, voj­nih klu­bo­va, ze­mlji­šta, i dva aero­dro­ma, de­se­tak ča­ma­ca reč­ne flo­ti­le...
Po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma bi­će po­nu­đen za­pu­šten i ne­u­po­tre­bljiv aero­drom u Boj­ni­ku. Ukup­na po­vr­ši­na aero­dro­ma, na ko­me je sa­mo ne­ko­li­ko ba­ra­ka iz­no­si 42 hek­ta­ra, a ce­na je 146 mi­li­o­na di­na­ra. U slič­nom sta­nju je i aero­drom u Sje­ni­ci na 151 hek­tar. Pro­daj­na ce­na je 75,5 mi­li­o­na di­na­ra.
U Mi­ni­star­stvu od­bra­ne uve­li­ko raz­mi­šlja­ju da po­sto­je­će voj­ne aero­dro­me na Ba­taj­ni­ci i u La­đev­ci­ma ospo­so­be i za ci­vil­ni sa­o­bra­ćaj. Sa Ju­go­im­por­tom-SDPR se raz­go­va­ra o mo­guć­no­sti da Ba­taj­ni­ca bu­de ko­ri­šće­na i za ta­ko­zva­ne kar­go le­to­ve. Mi­ni­star­stvo za ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je je, pak za­in­te­re­so­va­no za ospo­so­blja­va­nje aero­dro­ma u La­đev­ci­ma i za ci­vil­ni sa­o­bra­ćaj...
Mi­ni­star­stvo od­bra­ne je ogla­si­lo pro­da­ju i 10 plo­vi­la srp­ske reč­ne flo­ti­le. To su po tri reč­na pa­trol­na čam­ca i reč­na mi­no­lov­ca, dva mo­tor­na pa­trol­na čam­ca, reč­ni re­mor­ker i reč­ni plov­ni pri­stan.
NAJ­SKU­PLJE
NA­ČEL­NIK Upra­ve za in­fra­struk­tu­ru Mi­ni­star­stva od­bra­ne Ve­se­lin Špa­nje­vić ka­že za "No­vo­sti" da su naj­sku­plje i naj­a­trak­tiv­ni­je lo­ka­ci­je u Be­o­gra­du. Me­đu nji­ma je i kom­pleks Ba­njič­ki vis od 11 hek­ta­ra u Be­o­gra­du, či­ja po­čet­na ce­na iz­no­si 3,6 mi­li­jar­di di­na­ra. Deo tog ze­mlji­šta je ra­ni­je dat na ko­ri­šće­nje BIA. Na pro­da­ju ide i kom­pleks u Ugri­no­vač­koj uli­ci u Ze­mu­nu sa po­čet­nom ce­nom od tri i po mi­li­o­na evra. U Ze­mu­nu će još bi­ti pro­da­te ka­sar­ne "Ja­kub Ku­bu­ro­vić" i "Alek­sa Dun­dić", klub Voj­ske. Ne­ko­li­ko po­slov­nih pro­sto­ri­ja u Uli­ci Slo­bo­da­na Pe­ne­zi­ća - Kr­cu­na pro­da­ju se po po­čet­noj ce­ni od mi­li­jar­du i 500 mi­li­o­na di­na­ra. Na pro­da­ju je i kom­pleks "Li­sič­ji ja­rak" na 165 hek­ta­ra sa po­čet­nom ce­nom od 51 mi­li­on di­na­ra, za­tim stre­li­šte u Ja­jin­ci­ma, voj­na eko­no­mi­ja u Ra­ko­vi­ci, skla­di­šte u Mla­de­nov­cu, deo ka­sar­ne Voj­vo­de Ste­pe na Vo­ždov­cu.
Pre dva da­na već je ras­pi­san ten­der za pro­da­ju se­dam po­slov­nih pro­sto­ri­ja u Be­o­gra­du - u Uli­ci Jo­va­na Ra­ji­ća, Cr­no­trav­skoj, Nje­go­še­voj, Vi­no­gra­dar­skoj. U Bač­koj To­po­li su na pro­da­ju tri po­slov­na objek­ta, a u No­vom Sa­du je­dan. U Kra­lje­vu je na ten­der ogla­še­na pro­da­ja voj­nog kom­plek­sa "Ušće", a u Be­loj Cr­kvi zgra­da klu­ba Voj­ske.
Ame­ri­kan­ci
IAKO ni­je na po­me­nu­tom spi­sku, oče­ku­je se i pro­da­ja atrak­tiv­nog voj­nog kom­plek­sa na De­di­nju u bli­zi­ni Be­log dvo­ra. Reč je o 4,2 hek­ta­ra ze­mlji­šta i objek­ti­ma ukup­ne po­vr­ši­ne od 15.000 kva­drat­nih me­ta­ra. Tu se na­la­zi zgra­da Mar­ša­la­ta, ko­man­da gar­de, ga­ra­ža sa ra­di­o­ni­com, ben­zin­ska sta­ni­ca, ma­ga­cin i sta­kle­nik. Ce­na tog kom­plek­sa je sa­mo 15 mi­li­o­na ame­rič­kih do­la­ra. Sa Ame­ri­kan­ci­ma sle­di pot­pi­si­va­nje me­mo­ran­du­ma o raz­u­me­va­nju, a po­tom ugo­vo­ra. Svi do­sa­da­šnji objek­ti bi ta­da bi­li sru­še­ni, a na nji­ho­vom me­stu po­dig­nu­ta ame­rič­ka re­zi­den­ci­ja.
U Upra­vi za in­fra­struk­tu­ru Mi­ni­star­stva od­bra­ne ka­žu da to ni­je ko­na­čan spi­sak, a da bi pro­da­ja ne­po­kret­no­sti tre­ba­lo da bu­de za­vr­še­na do kra­ja na­red­ne go­di­ne. Za­vi­si od in­te­re­sa ku­pa­ca, ali i od to­ga da li će Re­pu­blič­ka di­rek­ci­ja za imo­vi­nu, kao no­si­lac po­sla pro­da­je, i po­re­ska upra­va, ko­ja utvr­đu­je ce­nu, us­pe­ti da na vre­me za­vr­še svoj deo po­sla. Ka­ko tvr­di Špa­nje­vić, obe­ća­no je da će bar po­lo­vi­na do­bi­je­nih sred­sta­va bi­ti ulo­že­na u iz­grad­nju i za­vr­še­tak voj­nih sta­no­va ili stam­be­ne zaj­mo­ve i kre­di­te. Deo će ići na na­o­ru­ža­nje i voj­nu opre­mu i so­ci­jal­no zbri­nja­va­nje pri­pad­ni­ka Voj­ske. Jer, na spi­sku bes­kuć­ni­ka na­la­zi se oko 20.000 ak­tiv­nih i pen­zi­o­ni­sa­nih pri­pad­ni­ka Voj­ske.

KA­TA­NI­ĆE­VA
U ta­ko­zva­nom ma­ster pla­nu ne po­mi­nje se pro­da­ja zgra­de Voj­no teh­nič­kog in­sti­tu­ta u Ka­ta­ni­će­voj uli­ci, jer se Vla­da Sr­bi­je pret­hod­no sa­gla­si­la da se taj obje­kat ustu­pi MUP Sr­bi­je. Me­đu­tim, ne­zva­nič­no se sa­zna­je, MUP je od­u­stao od te zgra­de i već tra­ži dru­gu lo­ka­ci­ju.

PO­ŠTA HO­ĆE ZE­MUN
- RU­KO­VOD­STVO Jav­nog pred­u­ze­ća PTT sa­o­bra­ća­ja "Sr­bi­ja" oče­ku­je da će vr­lo br­zo do­bi­ti sa­gla­snost nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja za ku­po­vi­nu voj­nog ze­mlji­šta u Ze­mu­nu, ka­ko bi do kra­ja go­di­ne mo­gla da bu­de za­po­če­ta iz­grad­nja no­vog Glav­nog po­štan­skog cen­tra na toj lo­ka­ci­ji, re­če­no je u petak Tan­ju­gu.
Uprav­ni od­bor srp­ske po­šte do­neo je od­lu­ku o pri­ba­vlja­nju ne­po­kret­no­sti u Ze­mu­nu, u Ugri­no­vač­koj uli­ci, od Mi­ni­star­stva od­bra­ne, ko­je je, ka­ko u po­šti ka­žu, sprem­no da plac po­vr­ši­ne 5,7 hek­ta­ra ustu­pi PTT-u ne­po­sred­nom po­god­bom, po ce­ni ko­ju utvr­di nad­le­žni dr­žav­ni or­gan.