BE­O­GRAD - Ne­ka se nad­le­žni ba­ve po­je­din­ci­ma ko­ji me po­sled­njih da­na u me­di­ji­ma za sva­šta op­tu­žu­ju, po­ru­čio je mi­ni­star od­bra­ne Zo­ran Stan­ko­vić. On ni­je že­leo ši­re da ko­men­ta­ri­še op­tu­žbe funk­ci­o­ne­ra SRS Alek­san­dra Vu­či­ća o nje­go­voj na­vod­noj po­ve­za­no­sti sa ame­rič­kom oba­ve­štaj­nom slu­žbom (CIA), već je sa­mo krat­ko re­kao:
- Ne­mam vi­še vre­me­na da se ba­vim tim stva­ri­ma, po­je­din­ce ko­ji me ta­ko op­tu­žu­ju pre­pu­štam nad­le­žni­ma.
Na­čel­nik Upra­ve za od­no­se sa jav­no­šću Mi­ni­star­stva od­bra­ne SCG Pe­tar Bo­ško­vić ka­že da se ra­di o naj­cr­njim op­tu­žba­ma ra­di sti­ca­nja jef­ti­nih po­li­tič­kih po­e­na. Reč je o lič­nom ani­mo­zi­te­tu Alek­san­dra Vu­či­ća i osta­lih čel­ni­ka SRS pre­ma Stan­ko­vi­ću, ko­ji se gra­ni­či sa "svo­je­vr­snom hi­ste­ri­jom".
- Si­gur­ni smo da Vu­čić ne­ma ni­ka­kvih do­ka­za za tvrd­nje o na­vod­noj po­ve­za­no­sti mi­ni­stra Stan­ko­vi­ća sa CIA. Da ima bi­lo šta, on bi to dav­no iz­neo, ka­že Bo­ško­vić.
Funk­ci­o­ner SRS i pred­sed­nik ko­mi­si­je za kon­tro­lu slu­žbi bez­bed­no­sti u Skup­šti­ni SCG Dra­gan To­do­ro­vić re­kao je za "No­vo­sti" da on lič­no ne­ma tih sa­zna­nja, ali da je "si­gu­ran da je Vu­čić za mi­ni­stra Stan­ko­vi­ća re­kao da je agent CIA "na osno­vu po­u­zda­nih do­ka­za".