AN­KET­NI od­bor za utvr­đi­va­nje isti­ne o no­vo­ro­đe­noj de­ci, ne­sta­loj iz po­ro­di­li­šta u vi­še gra­do­va u Sr­bi­ji, pred­lo­ži­će Na­rod­noj skup­šti­ni iz­me­nu čla­no­va 116 i 117 Kri­vič­nog za­ko­na Sr­bi­je, po ko­ji­ma kri­vič­na de­la od­u­zi­ma­nja ma­lo­let­nog li­ca i pro­me­na po­ro­dič­nog sta­nja - ne za­sta­re­va­ju. Ka­ko sa­zna­je­mo bi­će ini­ci­ra­no i kao po­seb­no kri­vič­no de­lo - "kra­đa be­be iz po­ro­di­li­šta".
- U slu­ča­ju ne­sta­lih be­ba svi su pra­vi­li pro­pu­ste - ka­že mr Ži­vo­dar­ka Da­cin, pred­sed­ni­ca An­ket­nog od­bo­ra. - Ni­je gre­ške pra­vi­la sa­mo ad­mi­ni­stra­ci­ja, ne­mo­gu­će je da su de­ca ne­sta­ja­la na pu­tu od bol­ni­ce do gro­blja, a u 99 od­sto slu­ča­je­va ro­di­te­lji ni­su vi­de­li de­te, iden­ti­fi­ko­va­li ga i sa­hra­ni­li. Ve­ru­je­mo da će na­rod­ni po­sla­ni­ci pri­hva­ti­ti na­še pred­lo­ge i da će da pre­o­vla­da uve­re­nje da ma­te­rin­stvo ne mo­že ni­ka­da da za­sta­re­va.
Pre­ma do­sa­da­šnjim iz­ja­va­ma čla­no­va An­ket­nog od­bo­ra, iz­ve­sno je da de­ce­ni­ja­ma po­sto­ji op­šta dru­štve­na za­ve­ra ću­ta­nja, o kra­đi be­ba u Sr­bi­ji. Mi­ro­slav Ne­delj­ko­vić, član Od­bo­ra, ovu si­tu­a­ci­ju na­zi­va za­ča­ra­nim kru­gom.
- Ve­li­ki broj ro­di­te­lja, ko­ji sum­nja­ju da su im de­ca ukra­de­na, uka­zu­ju na od­re­đe­ne iz­vr­ši­o­ce - pre­do­čio je Ne­delj­ko­vić. - To su, uglav­nom, dok­to­ri, gi­ne­ko­lo­zi, aku­še­ri, pe­di­ja­tri, ko­ji uži­va­ju ne­ka­kav "imu­ni­tet" u lo­kal­noj sre­di­ni. To su ugled­ni gra­đa­ni, pa su i is­tra­žni or­ga­ni nji­ma im­pre­si­o­ni­ra­ni.
Sum­nji­ča­vi ro­di­te­lji, ko­ji su sa­slu­ša­ni pred An­ket­nim od­bo­rom, pre­do­či­li su po­tvr­de da im "mr­tva" de­ca ni­su na gro­blju sa­hra­nje­na, kao i da im ni­su omo­gu­će­ne DNK ana­li­ze. Jed­na­ko su lo­še pri­ma­ni u po­ro­di­li­šti­ma gde su im se be­be ra­đa­le, kao i u op­šti­na­ma gde su im de­cu za­vo­di­li.
- Po­zi­vam sve ko­ji ima­ju in­for­ma­ci­je o oti­ma­nju be­ba iz po­ro­di­li­šta, da iz mo­ral­nih raz­lo­ga bar nad­le­žnim or­ga­ni­ma is­pri­ča­ju šta zna­ju, jer zbog za­sta­re­lo­sti kri­vič­nog de­la vi­še i ne mo­gu da od­go­va­ra­ju - po­ru­čio je mi­ni­star prav­de Zo­ran Stoj­ko­vić, ko­ji je uče­stvo­vao u ra­du Od­bo­ra. - Kao čo­vek ne bih mo­gao da no­sim ta­kvu stvar, do­šao bih i re­kao "Lju­di, znam". Da li ću kri­vič­no da od­go­va­ram, to je ma­nje bit­no. Ali, ov­de je za njih si­tu­a­ci­ja ma­nje pro­ble­ma­tič­na, osim sa mo­ral­ne stra­ne, jer ni­ko vi­še ne mo­že da od­go­va­ra za to za­sta­re­lo kri­vič­no de­lo. Za­to, do­đi, pa ka­ži!


ZLO­ČIN ECI - PE­CI - PEC...
MI­STE­RI­JA
- Od­bor sma­tra da je či­nje­ni­ca da se trag be­ba­ma gu­bi na pu­tu od po­ro­di­li­šta do ka­pe­le i gro­blja vr­lo va­žna i da nad­le­žni tre­ba da da­ju od­go­vor na tu mi­ste­ri­ju - is­ta­kao je Mi­ro­slav Ne­delj­ko­vić. - U raz­go­vo­ri­ma sa pred­stav­ni­ci­ma MUP-a i Tu­ži­la­štva do­šli smo do sa­zna­nja da su ne­pr­o­fe­si­o­nal­no po­stu­pa­li po tim pred­me­ti­ma.
PO­MOĆ
ČLA­NO­VI An­ket­nog od­bo­ra već su pre­do­či­li da će bi­ti ve­li­ki pro­blem, ako po­sto­ji ma­kar je­dan slu­čaj kra­đe be­be.
- Ako uspe­mo da po­mog­ne­mo ma­kar jed­noj po­ro­di­ci da re­ši pro­blem, ma ka­kva da je isti­na, uči­ni­će­mo ve­li­ku stvar - is­ta­kli su na­rod­ni po­sla­ni­ci.