NO­VI SAD - Da se pu­tem dvo­ste­pe­nih osci­la­ci­ja čak pet­sto pu­ta mo­že do­bi­ti vi­še ener­gi­je od ulo­ga, ot­krio je u svo­joj la­bo­ra­to­ri­ji no­vo­sad­ski pro­na­la­zač i is­tra­ži­vač Velj­ko Mil­ko­vić!
Za ovaj no­vi iz­vor ener­gi­je, ko­ji po­ti­če od gra­vi­ta­ci­je, za­in­te­re­so­va­li su se broj­ni in­sti­tu­ti i na­uč­ni­ci sve­ta jer se pri­me­nom Mil­ko­vi­će­vog pa­ten­ta, omo­gu­ću­je ogrom­na ušte­da u pro­iz­vod­nji ener­gi­je. Mno­gi svet­ski auto­ri­te­ti ko­ji pro­u­ča­va­ju iz­vo­re ener­gi­je, pre­zen­tu­ju i uva­ža­va­ju re­še­nje ko­je je Mil­ko­vić po­nu­dio na­u­ci. Na­čin na ko­ji se do­bi­ja, čak pet­sto pu­ta vi­še ener­gi­je od ulo­ga, po­zdra­vi­li su i po­je­di­ni do­ma­ći struč­nja­ci, ali ima i onih ko­je je ovaj izum osta­vio rav­no­du­šnim.
- Do ovog pro­nal­ska do­šao sam eks­pe­ri­men­ti­ma ko­je sam spro­vo­dio u la­bo­ra­to­ri­ji ko­ju imam u svom sta­nu, i uz po­moć broj­nih sa­rad­ni­ka - ob­ja­šnja­va Velj­ko Mil­ko­vić, ko­ji iza se­be ima čak 35 pri­zna­tih pa­te­na­ta. - Ja­sno je, da struč­nja­ci fi­zi­ke ne­će bi­ti sprem­ni da la­ko pri­hva­te mo­ju te­o­ri­ju ko­ja, raz­u­me se, ni­je ni­ma­lo na­iv­na.
Mil­ko­vić je pro­ve­rio svoj izum ko­ri­ste­ći dva si­ste­ma me­re­nja: U pr­vom su mu in­di­ka­tor bi­li elek­tro­ge­ne­ra­to­ri ko­ri­ste­ći elek­trič­ne in­stru­men­te za me­re­nje a u dru­gom hi­dra­u­lič­nom pum­pom me­rio je iz­la­znu sna­gu. U oba slu­ča­ja do­bi­je­na ener­gi­ja pre­ma­ši­va­la je 500 pu­ta ve­ću od ula­zne. Pot­pu­no obr­nu­to od do­sa­da­šnjih si­ste­ma po ko­ji­ma se uvek gu­bi­la ener­gi­ja.
- Ti­me se za­ni­mam od ra­ne mla­do­sti - ka­že Mil­ko­vić ko­me je naj­ve­ći izum - dvo­ste­pe­ni osci­la­tor. - Osnov­ni za­kon fi­zi­ke je odr­ža­nje ener­gi­je. Ona je­ste stal­na, ne gu­bi se a kod ve­ći­ne ure­đa­ja pro­ce­nat po­tro­še­ne ener­gi­je znat­no je ve­ći od do­bi­je­ne.
- No­vi iz­vor ener­gi­je pu­tem gra­vi­ta­ci­je obez­be­đu­je pro­iz­vod­ni efe­kat od 50.000 od­sto - ob­ja­šnja­va ovaj is­tra­ži­vač ste­pen ko­ri­snog dej­stva ener­gi­je. - Ovu tvrd­nju mo­gu da do­ka­žem, na­rav­no iz­ve­sne gre­ške u me­re­nju su mo­gu­će...
Pa­tent do ko­ga je Velj­ko Mil­ko­vić do­šao, ka­ko ka­že, ni­je sa­mo te­o­ri­ja. Prak­tič­no se pri­me­nju­je a mno­gi stra­ni struč­nja­ci tu mo­guć­nost, ka­ko ga oba­ve­šta­va­ju, ozbilj­no raz­ma­tra­ju.
NA LI­STI SA TE­SLOM
VELj­KO Mil­ko­vić se iz svo­je ma­le im­pro­vi­zo­va­ne la­bo­ra­to­ri­je oti­snuo vi­so­ko: ame­rič­ka fon­da­ci­ja Vi­ki­me­di­ja uvr­sti­la ga je u svo­ju in­ter­net en­ci­klo­pe­di­ju sve­ta "Vi­ki­pe­di­ju", na stra­ni­cu po­sve­će­nu srp­skim na­uč­ni­ci­ma. Na za­jed­nič­ku li­stu sa ime­ni­ma 32 na­uč­ni­ka iz Sr­bi­je, od­no­sno, me­đu naj­ve­će na­uč­ni­ke. Ova fon­da­ci­ja je Mil­ko­vi­ća pri­dru­ži­la ve­li­ka­ni­ma kao što su Ni­ko­la Te­sla, Mi­haj­lo Pu­pin, Mi­le­va Ma­rić...

ZLAT­NA PRI­ZNA­NjA
DO­BIT­NIK mno­gih na­gra­da i pri­zna­nja, Mil­ko­vić se ovog me­se­ca na iz­lo­žbi "NS pa­tent 05", ko­ju su or­ga­ni­zo­va­li Na­rod­na teh­ni­ka Voj­vo­di­ne i Udru­že­nje pro­na­la­za­ča No­vog Sa­da u No­vom Sa­du, oki­tio ti­tu­lom ap­so­lut­nog po­bed­ni­ka. Od tri do­bi­je­ne na­gra­de, dve su zlat­ne.