NO­VI ko­man­dant Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ) MUP Sr­bi­je od je pot­pu­kov­nik Spa­so­je Vu­le­vić, do­sa­da­šnji za­me­nik ko­man­dan­ta ovih spe­ci­ja­la­ca. Do­sa­da­šnji pr­vi čo­vek "sa­jo­va­ca" Mi­lan Gli­šo­vić pre­me­šten je na no­vu du­žnost.
Naj­no­vi­ja ka­drov­ska po­me­ra­nja usle­di­la su po­sle od­lu­ke mi­ni­stra po­li­ci­je Dra­ga­na Jo­či­ća i nje­go­vog po­moć­ni­ka i na­čel­ni­ka Re­so­ra jav­ne bez­bed­no­sti Mi­ro­sla­va Mi­lo­še­vi­ća.