Re­pu­blič­ki or­ga­ni ubr­za­no ra­de na spro­vo­đe­nju u de­lo pre­po­ru­ke o no­vom gr­bu, za­sta­vi i him­ni, ko­ju su pro­šle ne­de­lje iz­gla­sa­li po­sla­ni­ci. U to­ku je iz­ra­da pr­vog pri­mer­ka dr­žav­ne za­sta­ve, sa gr­bom, ko­ja će na sve­ča­no­sti, uz in­to­ni­ra­nje no­ve him­ne - "Bo­že prav­de", sle­de­će ne­de­lje bi­ti po­dig­nu­ta na jar­bol zgra­de Re­pu­blič­kog par­la­men­ta. Po­sao iz­ra­de gr­bo­va i za­sta­va bi­će do­de­ljen na ten­de­ru, a za nje­go­vo ras­pi­si­va­nje za­du­že­na je Upra­va za za­jed­nič­ke po­slo­ve re­pu­blič­kih or­ga­na.
Nad­le­žni još ni­su iz­ra­ču­na­li za ko­li­ko će či­tav po­sao da olak­ša dr­žav­ni bu­džet, ali je si­gur­no da će iz­nos bi­ti mi­li­on­ski. Za po­tre­be iz­bo­ra bi­će sa­ši­ve­no oko 8.530 na­rod­nih za­sta­va, ko­li­ko ima bi­rač­kih me­sta, pa će sa­mo ta ko­li­či­na, sa pro­seč­nom ce­nom od 4.000 po ko­ma­du, ko­šta­ti oko 35 i po mi­li­o­na di­na­ra! Tu su još za­sta­ve za sva­ku op­šti­nu, su­do­ve, objek­te na­rod­ne ban­ke i sve osta­le dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je.
- Ten­der za iz­ra­du gr­ba če­ka da od iz­vo­đa­ča do­bi­je­mo pro­ce­nu ko­li­ko je ko­šta­la iz­ra­da pr­vog ve­li­kog gr­ba. Uko­li­ko taj iz­nos ne bu­de pre­la­zio 30.000 di­na­ra, pre­ma za­ko­nu o jav­nim na­bav­ka­ma, ne­će mo­ra­ti da bu­de ras­pi­san ten­der - sa­zna­li smo ju­če od Mar­ka Da­ni­lo­vi­ća, se­kre­ta­ra Skup­šti­ne Sr­bi­je. - Po­tre­ba za ovim zna­me­njem ni­je ve­li­ka, pa je za sve naj­va­žni­je dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je do­volj­no pet­na­e­stak gr­bo­va. Broj ma­lih gr­bo­va, ko­ji će kra­si­ti sve op­šti­ne u Sr­bi­ji, kao i pro­sto­ri­je Vla­de, Skup­šti­ne, Pred­sed­ni­štva, Vr­hov­nog i Ustav­nog su­da, Na­rod­ne ban­ke i dru­ge objek­te od dr­žav­nog zna­ča­ja.
Po­sao iz­ra­de na­rod­nih za­sta­va po­ve­ren je pred­u­ze­ću "Rad­na že­na", ko­je je i do sa­da bi­lo za­du­že­no za ši­ve­nje ovog dr­žav­nog obe­lež­ja. Oni pra­ve i pr­vi pri­me­rak dr­žav­ne za­sta­ve sa gr­bom - dvo­gla­vim or­lom, oci­li­ma, kr­stom i kru­nom Ne­ma­nji­ća. Pre­ma pr­vo­bit­nim pla­no­vi­ma, za­sta­va sa gr­bom tre­ba­lo je da se za­vi­jo­ri na Re­pu­blič­koj skup­šti­ni već da­nas, ali se ovaj, pre­ma re­či­ma Mar­ka Da­ni­lo­vi­ća, iz­u­zet­no kom­pli­ko­va­ni po­sao ma­lo odu­žio.

“RADNA ŽENA“ VEĆ KROJI
U „Radnoj ženi“, preduzeću poznatom po izradi zastava, već uveliko šiju i lageruju prve nove državne i narodne zastave.
- Već uveliko pravimo zastave po novim dimenzijama, a juče su nam iz proizvodnje doneli prvi veliki grb sa dvoglavim belim orlom - rekla nam je Branka Kovač, rukovodilac proizvodnje u „Radnoj ženi“ i dodala da se nove zastave rade od mrežastog sintetičkog materijala koji je otporan na sunce, kišu i jak vetar.
- Sve trobojke koje vidite iza političara, naših su ruku delo. Radimo i noću kad treba. U poslednjem minutu su nas zvali da za našu delegaciju na Olimpijskim igrama u Atini izradimo veliku trobojku. To je ona zastava koju je nosio Dejan Bodiroga na svečanoj ceremoniji - pohvalila nam se Branka Kovač.
Ubeđene da će na javnom konkursu kao firma sa 40 godina tradicije biti izabrani baš oni, precizne ruke „radnih žena“, njih 35 koliko ih je zaposleno, spremaju se za veliki posao.
M. MRĐEN