BEOGRAD - Kosovo treba podeliti na 70 opština kao administrativno-teritorijalne jedinice sa sedam većih gradova, pri čemu bi ulogu "urbanih centara" imali: Priština, Peć, Prizren, Uroševac, Gnjilane, Đakovica i Mitrovica.

Ovo, pored ostalog, sadrži, kako je zvanično nazvan - "Predlog kancelarije predsednika Skupštine Kosova akademika Nedžata Dacija za reformu administrativnog uređenja i lokalnih vlasti Kosova".

U uvodnom delu Dacijevog "papira" se navodi da "sadašnja teritorijalna administrativna podela Kosova prevaziđena i neodgovarajuća. Uz apostrofiranje činjenice da teritorija Kosova i Metohije ima površinu od 10.880 kvadratnih kilometara (koja se nigde ne pominje), tvrdi se da Pokrajina ima 2,4 miliona stanovnika. Planira da svaka opština ima od 70 do 100 kvadratnih kilometara svog atara. Precizira se čak da teritorije najveće i najmanje opštine mogu biti najviše u srazmeri 2:1, kako se ne bi stvarale ogromne opštine, koje bi ličile na rejon ili okrug. Pa dodaje: da približna udaljenost naseljenih mesta od opštinskih centara treba da bude u proseku od pet do sedam kilometara prave linije i da stanovništvo mora imati koliko-toliko jednake uslove za vršenje vlasti, u administraciji, prosveti i zdravstvu.

Opštine bi - prema Dacijevom predlogu - imale svoju izvršnu vlast, a njihove skupštine bile bi birane po principu - jedan građanin, jedan glas. U lokalnim parlamentima i vladama bila bi zagarantovana zastupljenost svih struktura stanovništva.

U Dacijevom predlogu navode se i neki primeri formiranja novih, uglavnom opština uz granicu sa Albanijom, kao što su: Đeneral Janković (odnosno Elez Han), Zaoskok (obuhvata selo Dubrava gde živi oko 2.000 Aškalija i sela Zaseok, Plešina, Doganaj, Burnik sa albanskim stanovištvom) sa teritorijom duž Šar planine.

Kao što se vidi, Dacijev plan je sračunat, u najboljem slučaju ima političko i nacionalno razbijanje i "utapanje" Srba.

GRAČANICA
OPŠTINA Gračanica, koja ima većinsku srpsku strukturu stanovništva, ravničarska je i obuhvata i druga srpska sela kao što su Preoce, Čaglavica i Laplje Selo, ali može da u sebe uključi i albanska sela kao što su Marevci i Sluivovo. Na taj način bi se ostvarili etnički interesi vezani za upotrebu jezika i pisma, školovanje, zapošljavanje i slično - navodi se u predlogu plana Nedžata Dacija.