Smi­lja­na Bu­ba­lo iz Apa­ti­na već pet­na­est go­di­na tra­ži da se obe­lo­da­ni isti­na o po­gi­bi­ji nje­nog si­na je­din­ca, pri­pad­ni­ka JNA Dra­ga­na Bu­ba­la, ko­ji je po­gi­nuo u Slo­ve­ni­ji u vre­me pri­mir­ja. Slo­ve­nač­ki te­ri­to­ri­jal­ci kod Gor­nje Rad­go­ne u vre­me pre­ki­da va­tre 28. ju­na 1991. go­di­ne ni­su do­zvo­li­li da se po­mog­ne ra­nje­nom po­ruč­ni­ku Dra­ga­nu.
On je pre­mi­nuo, a na he­li­kop­ter ko­ji je no­sio ozna­ku Cr­ve­nog kr­sta je pu­ca­no, tvr­di nje­go­va maj­ka Smi­lja­na.
Ona tra­ži sa­mo da se isti­na obe­lo­da­ni, a kriv­ci ime­nu­ju. Oče­ku­je i re­ak­ci­ju port­pa­ro­la srp­skog Tu­ži­la­štva za rat­ne zlo­či­ne.
- Moj sin je­di­nac je po­gi­nuo za­to što mu kao ra­nje­ni­ku u vre­me sklo­plje­nog pri­mir­ja ni­je pra­vo­vre­me­no uka­za­na po­moć. Sa­mo pet da­na pre po­gi­bi­je bio je kod ku­će. Mo­li­la sam ga da se ne vra­ća. Re­kao je: "Maj­ko, sve sam te po­slu­šao, ali ovo­ga pu­ta ne mo­gu, po­li­tič­ko ru­ko­vod­stvo će se do­go­vo­ri­ti, ne­će bi­ti ra­ta - pri­ča kroz su­ze Smi­lja­na.
Tri da­na ka­sni­je, Smi­lja­na je na Te­le­vi­zi­ji Za­greb vi­de­la sni­mak ka­ra­u­le: u pod­nož­ju su bi­li te­ri­to­ri­jal­ci. Voj­no vo­zi­lo je go­re­lo, je­dan voj­nik se ko­tr­ljao niz br­do, a dru­gog su sta­vlja­li na no­si­la.
- Moj sin Dra­gan je po­gi­nuo u vo­zi­lu pre­ma Gor­njoj Rad­go­ni. Ne­ka­ko sam ose­ti­la da je na no­si­li­ma baš on - pla­ču­ći pri­ča Smi­lja­na. - Su­tra­dan je sti­gla i zva­nič­na po­tvr­da o nje­go­voj po­gi­bi­ji.
Smi­lja­na Bu­ba­lo ne od­u­sta­je od is­te­ri­va­nja isti­ne, iako joj je 75 go­di­na. Ka­že da je pi­sa­la svim mo­gu­ćim in­sti­tu­ci­ja­ma i po­li­tič­kim li­de­ri­ma. Na­kon 15 go­di­na, ka­da je ugle­da­la sli­ke tri po­gi­nu­la voj­ni­ka kod Hol­me­ca, po­mi­sli­la je da joj me­di­ji mo­gu po­mo­ći. Ve­li da isti­na o nje­nom si­nu, ali i osta­lim na­stra­da­li­ma tre­ba da se sa­zna. Smi­lja­na ži­vi sa­ma u ku­ći, okru­že­na si­no­vlje­nim sli­ka­ma, di­plo­ma­ma i po­hval­ni­ca­ma. Ume­sto Elek­tro­teh­nič­kog fa­kul­te­ta, na ko­ji je bio pri­mljen, Dra­gan se opre­de­lio za Aka­de­mi­ju - od­sek ve­za. Bio je od­li­čan stu­dent.
Po­ruč­nik Bu­ba­lo je ku­mo­vao svom pri­ja­te­lju Al­ban­cu, ovaj je nje­mu tre­ba­lo da uz­vra­ti kum­stvo. Al­ba­nac, drug iz JNA, ume­sto kum­stva, no­sio je krst na sa­hra­ni. Smi­lja­na ka­že da je njen sin imao pri­ja­te­lje iz svih na­ci­ja.
- Oni ko­ji su kri­vi za smrt ne­du­žnih voj­ni­ka i ofi­ci­ra tre­ba da se na­đu pred li­cem prav­de. Pri­dru­žu­jem se po­kre­ta­nju pret­kri­vič­nog po­stup­ka, ali me ču­di da se Cr­ve­ni krst Slo­ve­ni­je ni­kad ni­je ogla­sio zbog ga­že­nja eti­ke po­mo­ći ra­nje­nom - ka­že tu­žna maj­ka Smi­lja­na.