Od stal­nog do­pi­sni­ka MO­SKVA
Be­o­grad­ska pi­ja­nist­ki­nja Bi­lja­na Go­ru­no­vić odu­še­vi­la je mo­skov­sku pu­bli­ku na­stu­pom u naj­e­lit­ni­jem mu­zič­kom pro­sto­ru, Mo­skov­skom kon­zer­va­to­ri­ju­mu "Pe­tar Čaj­kov­ska" i do­ka­za­la vi­so­ku kla­su. U tom hra­mu ru­ske mu­zi­ke na­ša po­zna­ta pi­ja­nist­ki­nja na­stu­pi­la je za kla­vi­rom za­jed­no sa re­no­mi­ra­nim Dr­žav­nim gu­dač­kim kva­r­te­tom "Glin­ke". Cve­će i kom­pli­men­te ni­su šte­de­li pri­sut­ni u dvo­ra­ni ali i mu­zi­ča­ri ko­ji su za­pam­ti­li Bi­lja­nu još dok je stu­di­ra­la na tom istom kon­zer­va­to­ri­ju­mu.
Kon­cert je bio upri­li­čen u čast 90. go­di­šnji­ce ro­đe­nja ču­ve­nog mu­zi­ča­ra Emi­la Gi­lel­sa, a iz­ve­de­na su de­la Šu­ma­na, Stra­vin­skog i Pro­ko­fje­va. Svi­ra­ti u pre­le­pim dvo­ra­na­ma Mo­skov­skog kon­zer­va­to­ri­ju­ma mo­gu sa­mo oni naj­bo­lji, pa ni­je la­ko do­ći ni do ula­zni­ca.
- Bi­la sam uz­bu­đe­na i no­stal­gič­na pred na­stup, jer sam se ško­lo­va­la u Mo­skvi i deo mla­do­sti mi je ve­zan upra­vo za Mo­skov­ski kon­zer­va­to­ri­jum ko­ji sam i za­vr­ši­la. Po­vra­tak u stu­dent­ske da­ne bio mi je sti­mu­lans, a to što su me po­zva­li čla­no­vi Dr­žav­nog gu­dač­kog kvar­te­ta "Glin­ka" da na­stu­pim sa nji­ma, čast. Sva­ki mu­zi­čar mo­že sa­mo da ma­šta da svi­ra u Mo­skov­skom kon­zer­va­to­ri­ju­mu, iskre­no ka­že Bi­lja­na Go­ru­no­vić.
Sa­da Bi­lja­na Go­ru­no­vić pre­da­je na Mu­zič­koj aka­de­mi­ji u No­vom Sa­du gde je van­red­ni pro­fe­sor. Pre­no­si bo­ga­to zna­nje stu­den­ti­ma tre­će i če­tvr­te go­di­ne na pred­me­ti­ma kla­vir i me­to­di­ka na­sta­ve kla­vi­ra.
- Na pro­šlo­go­di­šnjim mu­zič­kim sve­ča­no­sti­ma NO­MUS-u u No­vom Sa­du sre­la sam se sa čla­no­vi­ma "Glin­ke", ko­ji su pred­lo­ži­li da na­stu­pi­mo za­jed­no u Mo­skvi. Ja­sno da sam po­ziv pri­hva­ti­la, pri­ča Bi­lja­na.
I mo­skov­ski mu­zi­ča­ri su odu­še­vlje­ni što su u Kon­zer­va­to­ri­ju­mu svi­ra­li za­jed­no sa go­šćom iz Be­o­gra­da.
- Bi­lja­nu zna­mo odav­no. Svi­ra­li smo sa njom u No­vom Sa­du. Bli­ska nam je jer je za­vr­ši­la Mo­skov­ski kon­zer­va­to­ri­jum. Da­kle, osim što je ja­ko ta­len­to­va­na ima i od­lič­nu so­vjet­sku pi­ja­ni­stič­ku ško­lu. Oni ko­ji vo­le mu­zi­ku mo­gu stvar­no sa­mo da uži­va­ju u Bi­lja­ni­nom mu­zi­ci­ra­nju - ka­že nam ru­ko­vo­di­lac Dr­žav­nog gu­dač­kog kva­r­te­ta Oleg Smir­nov.