U naj­u­ži iz­bor za no­ve čla­no­ve Srp­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umet­no­sti, u Ode­lje­nju je­zi­ka i knji­žev­no­sti, ušli su: Sve­tla­na Vel­mar Jan­ko­vić, Go­ran Pe­tro­vić, No­vi­ca Pet­ko­vić, Raj­ko Pe­trov No­go, Slo­bo­dan Gru­ba­čić i Mi­ro­slav Jo­sić Vi­šnjić, us­pe­le su ju­če da sa­zna­ju "No­vo­sti".
To je li­sta sa še­sto­ro po­ten­ci­jal­nih aka­de­mi­ka ko­ji su po­sle ne­ko­li­ko ne­de­lja pred­la­ga­nja i lo­bi­ra­nja, pro­šli u dru­gi krug iz­bo­ra. Do­du­še, ne­zva­nič­na, jer se ime­na kan­di­da­ta lju­bo­mor­no i stro­go ču­va­ju unu­tar zi­do­va Aka­de­mi­je i ne­će bi­ti obe­lo­da­nje­na sve do kra­ja ju­na.
Pr­vi po­gled na spi­sak no­mi­no­va­nih ko­ji su pro­šli da­lje, uka­zu­je da je pri­li­kom bi­ra­nja re­zon Ode­lje­nja je­zi­ka i knji­žev­no­sti ovo­ga pu­ta bio ta­kav da do­ne­se pred­nost pi­sci­ma nad "je­zi­ča­ri­ma", re­zul­ta­tom če­ti­ri pre­ma dva. U ovoj dru­goj, dvo­čla­noj gru­pi su pro­fe­so­ri No­vi­ca Pet­ko­vić i Slo­bo­dan Gru­ba­čić, re­no­mi­ra­ni te­o­re­ti­čar knji­žev­no­sti, od­no­sno po­zna­ti ger­ma­ni­sta.
Ta­ko­đe, na­me­tljiv je i za­klju­čak da će u slu­ča­ju da iza­bra­ni bu­du Sve­tla­na Vel­mar Jan­ko­vić i Go­ran Pe­tro­vić, SA­NU uda­ri­ti kon­tru onom de­lu in­te­lek­tu­al­ne eli­te ko­ji ne­pre­sta­no osi­pa palj­bu po ak­tu­el­nom sa­sta­vu Aka­de­mi­je, tvr­de­ći da je sta­ra i mu­ško-šo­vi­ni­stič­ka in­sti­tu­ci­ja. Sve­tla­na Vel­mar Jan­ko­vić bi bi­la tek tre­ća da­ma u ovom Ode­lje­nju, po­sle Mil­ke Ivić i Na­de Mi­lo­še­vić Đor­đe­vić, ali i je­di­na knji­žev­ni­ca, a Go­ran Pe­tro­vić (41) bio bi upa­dlji­vo naj­mla­đi pi­sac u Knez Mi­ha­i­lo­voj 35.
Ot­pa­li su u pr­vom kru­gu iz­bo­ra mno­gi ugled­ni i odav­no pri­zna­ti pi­sci. Sa ne­do­volj­no gla­so­va za na­sta­vak tr­ke osta­lo je dva­de­se­tak ime­na, a me­đu nji­ma i Da­ni­lo Ni­ko­lić ko­ji je na pra­gu de­ve­te de­ce­ni­je ži­vo­ta, za­tim Slo­bo­dan Ra­ki­tić, Ra­do­van Be­li Mar­ko­vić, Do­bri­lo Ne­na­dić, Mi­haj­lo Pan­tić, Ra­di­vo­je Mi­kić...
Sle­de­ći ko­rak u de­li­kat­nom iz­bor­nom si­ste­mu SA­NU, kan­di­da­te če­ka sle­de­ćeg me­se­ca. Čla­no­vi Aka­de­mi­je ko­ji su i pred­la­ga­li ko­le­ge pi­sce, od­no­sno lin­gvi­ste ili te­o­re­ti­ča­re knji­žev­no­sti, tre­ba­lo bi do kra­ja ju­na da na­pi­šu i pri­hva­te re­fe­ra­te o kan­di­da­ti­ma. Ve­li­ko fi­na­le do­la­zi na je­sen, po­čet­kom no­vem­bra, ka­da će Skup­šti­na SA­NU sta­vi­ti tač­ku na iz­bo­re i ob­ja­vi­ti ko­na­čan broj i ime­na svo­jih no­vih čla­no­va.

JO­SIĆ VI­ŠNjIĆ DI­REKT­NO
MI­RO­SLAV Jo­sić Vi­šnjić pre­sko­čio je ne­ko­li­ko ste­pe­ni­ca iz­bo­ra i kao kan­di­dat di­rekt­no sti­gao do Skup­šti­ne SA­NU i nje­ne pred­sto­je­će od­lu­ke u no­vem­bru, a pred­lo­ži­li su ga i za­jed­nič­ki pot­pi­sa­li re­fe­rat o nje­mu: Mi­ha­i­lo Đu­rić, Dra­go­slav Mi­ha­i­lo­vić, Mi­o­drag Pa­vlo­vić, Vi­doj­ko Jo­vić i Mi­lo­sav Te­šić.