PO­SLE ne­što ma­nje od me­sec da­na sa­sta­na­ka i pred­la­ga­nja, za­vr­šen je pr­vi krug iz­bo­ra za no­ve čla­no­ve Ode­lje­nja je­zi­ka i knji­žev­no­sti SA­NU, a u dru­gi krug pro­šlo je še­sto­ro kan­di­da­ta, sa­zna­le su ju­če "No­vo­sti" u Srp­skoj aka­de­mi­ji na­u­ka i umet­no­sti.
Ime­na po­ten­ci­jal­nih no­vih aka­de­mi­ka, pi­sa­ca, za sa­da su stro­go po­ver­lji­va. Ni je­dan od čla­no­va Ode­lje­nja je­zi­ka i knji­žev­no­sti SA­NU ni­je že­leo da pre­kr­ši ko­deks ću­ta­nja i u jav­nost iz­ne­se po­da­tak ko je sve no­mi­no­van, uz ar­gu­ment da "iz­bo­ri tek po­či­nju i da se ra­di o ljud­skim sud­bi­na­ma".
Po­sled­nji sa­sta­nak, ka­ko sa­zna­je­mo, obe­le­žio je i pred­log Mi­lo­ra­da Pa­vi­ća i Do­bri­ce Ćo­si­ća da SA­NU, Ode­lje­nje je­zi­ka i knji­žev­no­sti ko­nač­no pri­mi u svo­je re­do­ve i umet­ni­ke fil­ma, re­ži­se­re Slo­bo­da­na Ši­ja­na i Emi­ra Ku­stu­ri­cu, ali je od­bi­jen, uz pred­log da se pri Aka­de­mi­ji osnu­je po­seb­no Ode­lje­nje scen­skih umet­no­sti.
Se­kre­tar Ode­lje­nja je­zi­ka i knji­žev­no­sti SA­NU Pre­drag Pa­la­ve­stra ob­ja­snio nam je, ipak, da bi pre ve­li­kog fi­na­la i ko­nač­nog bro­ja i iz­bo­ra no­vih aka­de­mi­ka na sed­ni­ci skup­šti­ne SA­NU, po­čet­kom no­vem­bra, do kra­ja ju­na tre­ba­lo da se na­pi­šu i pri­hva­te re­fe­ra­ti o kan­di­da­ti­ma ko­ji su pro­šli u dru­gi krug, ka­da bi SA­NU tre­ba­lo i da obe­lo­da­ni ime­na.