BI­ĆE iz­bo­ra na je­sen, ali u Srp­skoj aka­de­mi­ji na­u­ka i umet­no­sti. Po­čeo je ci­klus pred­la­ga­nja i lo­bi­ra­nja za no­ve čla­no­ve SA­NU, ko­ji bi me­sto be­smrt­ni­ka u Knez Mi­ha­i­lo­voj 35, zva­nič­no tre­ba­lo da za­u­zmu po­čet­kom no­vem­bra.
Tr­ka je otvo­re­na isto­vre­me­no sa po­čet­kom pro­le­ća. Na ovu te­mu raz­go­va­ra­li su već čla­no­vi Ode­lje­nja je­zi­ka i knji­žev­no­sti. Ju­če su se sa­sta­le nji­ho­ve ko­le­ge aka­de­mi­ci iz Ode­lje­nja li­kov­ne i mu­zič­ke umet­no­sti. Zbi­ja­ju re­do­ve i osta­la ode­lje­nja SA­NU.
Ko su kan­di­da­ti, ko su fa­vo­ri­ti? No­vi iz­bo­ri uvek su pri­li­ka za sta­re po­de­le i de­lat­nost oko­šta­lih i uigra­nih kla­no­va, si­tu­a­ci­ju ko­ju mo­žda ilu­stru­je re­če­ni­ca jed­nog aka­de­mi­ka, kom­po­zi­to­ra: "Pla­šim se da opet ne bu­de po prin­ci­pu sva­ko gle­da svoj po­sao, sva­ko gle­da sa­mo svoj kon­cert, a ne ide na tu­đe".
Iz­bor no­vih aka­de­mi­ka iz­u­zet­no je de­li­kat­na stvar, upo­zo­ra­va nas i pi­sac Lju­bo­mir Si­mo­vić i uvo­di u pro­ce­du­ru:
- Na dnev­nom re­du su no­mi­na­ci­je i pred­lo­zi. De­fi­ni­šu se kri­te­ri­ju­mi iz­bo­ra. Usle­di­će se­ri­je gla­sa­nja po ode­lje­nji­ma, dok pred­lo­že­ni kan­di­da­ti ne do­đu do Skup­šti­ne SA­NU ko­ja od­lu­ču­je. Sve ovo tek tre­ba da do­bi­je svo­je obri­se, ko­je sa­da ne­ma - ka­že Si­mo­vić ko­ji je u SA­NU ušao 1988. go­di­ne.
"Ve­te­ra­ni" srp­ske aka­de­mi­je, ipak, ima­ju svo­je mi­lje­ni­ke, ali ve­ći­na još ne že­li da na­vo­di ime­na. Kom­po­zi­tor Du­šan Ra­dić, iza­bran 1972. go­di­ne za do­pi­snog čla­na SA­NU, ka­že da su u ode­lje­nju dva kom­po­zi­to­ra iz sta­re, dva iz sred­nje ge­ne­ra­ci­je i da je vre­me da svo­je me­sto na­đe ne­ko iz tre­će ge­ne­ra­ci­je.
- Od mla­đih, per­spek­ti­van kan­di­dat je, po me­ni, Isi­do­ra Že­be­ljan, jed­na od no­vih zve­zda ko­je obe­ća­va­ju - sma­tra Ra­dić.
Aka­de­mik Sve­to­zar Ko­lje­vić (član­stvo u SA­NU od 1985. go­di­ne) ta­ko­đe po­ru­ču­je da je još ra­no za ime­na glav­nih kan­di­da­ta, ali ka­že:
- Mi­ro Vuk­sa­no­vić je sa­da u ži­ži.
Ko­lje­vi­će­va že­lja je da se u SA­NU na­đu Go­ran Pe­tro­vić ko­ji je to­kom pro­šlih iz­bo­ra imao po­dr­šku ode­lje­nja, ali ni­je pro­šao Skup­šti­nu, za­tim Raj­ko Pe­trov No­go, na Slo­bo­dan Gru­ba­čić...
Knji­žev­nik Mi­lo­rad Pa­vić (aka­de­mik od 1991. go­di­ne), ni­je že­leo da iz­no­si svo­je pi­sce fa­vo­ri­te u jav­nost, ali sma­tra da se obim ono­ga što se pod­ra­zu­me­va pod je­zi­kom, ne is­cr­plju­je lin­gvi­sti­kom i fi­lo­lo­gi­jom:
- Me­sto u Ode­lje­nju je­zi­ka i knji­žev­no­sti tre­ba­lo bi da do­bi­ju film­ski i po­zo­ri­šni re­di­te­lji i glum­ci. Nji­hov po­sao je je­zik i po­sve­ću­ju mu ceo ži­vot.

"NAJ­MLA­ĐI"
NA po­sled­njim iz­bo­ri­ma za no­ve do­pi­sne čla­no­ve SA­NU, u ok­to­bru 2003. go­di­ne u Ode­lje­nje je­zi­ka i knji­žev­no­sti ušli su: Na­da Mi­lo­še­vić - Đor­đe­vić, Alek­san­dar Lo­ma, Pre­drag Pi­per, Mi­lo­rad Ra­do­va­no­vić, a u Ode­lje­nje li­kov­ne i mu­zič­ke umet­no­sti: Du­šan Ota­še­vić, Mi­lan Lo­ja­ni­ca, To­dor Ste­va­no­vić, Ivan Jev­tić.