PRED be­o­grad­sku pre­mi­je­ru fil­ma "Ka­ra­u­la", ko­ja će se odr­ža­ti 22. mar­ta u Cen­tru "Sa­va", u sredu se oku­pio deo eki­pe fil­ma u bi­o­sko­pu "Šu­ma­di­ja": re­ži­ser Raj­ko Gr­lić, glum­ci To­ji Go­ja­no­vić, Bog­dan Di­klić, pro­du­cent Ade­mir Ke­no­vić, kom­po­zo­tir Sa­nja Ilić, Zo­ran Cvi­ja­no­vić kao je­dan od ko­pro­du­ce­na­ta.
- Sa fil­mom "Ka­ra­u­la" tru­dio sam se da sa­gle­dam šta je pret­ho­di­lo ne­kom do­ga­đa­ju u ra­tu, ko­ji je iz­bio u Ju­go­sla­vi­ji - ob­ja­snio je Gr­lić zbog če­ga se u pri­či o ras­pa­du Ju­go­sla­vi­je vra­tio u osam­de­se­te. - Na­me­ru da is­pri­čam pri­ču o uzro­ci­ma ra­ta ostva­rio sam za­hva­lju­ju­ći knji­zi An­te To­mi­ća. Pred­sta­vio sam lju­de ka­kvi su bi­li pre ra­ta i šta im se de­ša­va­lo dok ni­su upa­li u su­kob i po­sta­li žr­tve, iz­be­gli­ce, rat­ni­ci ili zlo­čin­ci. Još dok sam sni­mao film "Sa­mo jed­nom se lju­bi" na­mi­ri­sao sam da će se jed­no dru­štvo ras­pa­sti. Na ža­lost, to se po­sle ne­ko­li­ko go­di­na i ostva­ri­lo.
Re­ži­ser iz Hr­vat­ske je re­kao da je ovo pr­vi film ko­ji je sni­mljen u pro­duk­ci­ji ze­ma­lja, ko­je su na­sta­le po­sle ras­pa­da Ju­go­sla­vi­je - Bo­sne, Ma­ke­do­ni­je, Sr­bi­je, Slo­ve­ni­je i ne­ko­li­ko za­pad­no­e­vrop­skih ze­ma­lja. U sni­ma­nje fil­ma ulo­že­no je dva i po mi­li­o­na evra.
Bog­dan Di­klić je pod­se­tio da je sa Gr­li­ćem ra­dio pre 20 go­di­na i da je po­no­vo imao pri­li­ku da sa­ra­đu­je. Nje­gov mla­di ko­le­ga iz Spli­ta To­ni Go­ja­no­vić, ko­ji po­red Ser­ge­ja Tri­fu­no­vi­ća (tre­nut­no u Los An­đe­le­su) igra jed­nu od glav­nih ulo­ga, ka­že da je na stu­di­ja­ma hteo da od­u­sta­ne od glu­me, ali je ulo­ga u fil­mu "Ka­ra­u­la" vra­ti­la na­du u ovu pro­fe­si­ju.