Na­sta­vlja­ju­ći po­le­mi­ku ko­ju smo po­če­li po­vo­dom ob­ja­vlji­va­nja po­da­tka da će se u pro­gra­mu pred­sto­je­ćeg FEST-a na­ći film "Mlad i zdrav kao ru­ža" Jo­va­na Jo­va­no­vi­ća iz 1971. go­di­ne i raz­li­či­tih sta­vo­va o to­me da li je ta­da bio bun­ke­ri­san ili ne ta­da­šnji di­rek­tor pul­skog fe­sti­va­la dr Pe­tar Volk od­go­va­ra na ju­če­ra­šnji tekst re­ži­se­ra:
- Dir­lji­vo je slu­ša­ti ob­ma­ne jed­nog osta­re­log mar­gi­nal­ca ko­jeg smo vo­le­li u mla­do­sti i oče­ki­va­li da će do­ne­ti pre­po­rod ju­go­slo­ven­skom fil­mu. Na ža­lost, Jo­va­no­vić za to ni­je imao sna­ge ni du­ha, iz­gu­bio se i eto 25 go­di­na je lu­tao po sve­tu i ja sam za­i­sta bio za­bri­nut za nje­go­vu sud­bi­nu. Sad vi­dim da je sre­ćan i iz­mi­šlja svo­ju bi­o­gra­fi­ju po sta­rom srp­skom obi­ča­ju da je ko­mu­ni­zam, so­ci­ja­li­zam i sve što uz to ide, kri­vo za nje­go­vu sud­bi­nu. To je si­stem s ko­jim se ne­ka­da la­ko uspe­va­lo i ko­ji je uvek ra­ču­nao sa za­bo­ra­vom da ne­ma pra­vih sve­do­ka - ka­že dr Volk i na­sta­vlja:
- Tvr­dio sam - i tvr­dim da nje­gov film ni­ka­da ni­je bio zva­nič­no za­bra­njen. Ako je iko znao za ta­kvu ili slič­nu od­lu­ku cen­zor­ske ko­mi­si­je ja bih to po funk­ci­ji mo­rao da znam. To se ni­ka­da ni­je do­go­di­lo. Dru­go, mi smo Jo­va­no­vi­ća po­dr­ža­li u do­ku­men­tar­nom fil­mu, ali u stva­ra­nju no­vog ju­go­slo­ven­skog i srp­skog fil­ma on ni­je imao ni­ka­kvog ozbilj­ni­jeg ude­la, jer tu bit­ku ko­ju smo vo­di­li pu­nih 10 go­di­na od 1961. do 1971. on ni­je ni za­pam­tio a ka­mo­li uče­stvo­vao. Do­kaz to­me je da se ži­ri u Pu­li je­din­stve­no po na­šem uti­ca­ju opre­de­lio i pro­gla­sio naj­bo­ljim fil­mom 1971. i do­de­lio ve­li­ku Zlat­nu are­nu fil­mu "Cr­ve­no kla­sje" re­mek de­lu Ži­vo­ji­na Pa­vlo­vi­ća, re­di­te­lju pre­ma ko­me su zva­nič­ni ide­o­lo­zi ima­li ve­li­ke re­zer­ve.
Ve­li­ku Bron­za­nu are­nu tj. tre­ći film je bio iz te se­ri­je no­vog fil­ma "Op­kla­da" Zdrav­ka Ran­di­ća. Uz to tre­ba na­po­me­nu­ti da je Sre­br­na are­na za re­ži­ju do­de­lje­na bi­la Ba­ti Čen­gi­ću, auto­ru fil­ma "Ulo­ga mo­je po­ro­di­ce u svet­skoj re­vo­lu­ci­ji" ko­ji je ta­ko­đe za mno­ge ide­o­lo­ge bio spo­ran. Čak smo sa tim fil­mom i išli u ino­stran­stvo, u Ve­ne­ci­ju. Pre­ma to­me 1971. je go­di­na tri­jum­fa no­vog ju­go­slo­ven­skog fil­ma i ni­je le­po da me­ne ko­ji sam u to­me ve­o­ma ak­tiv­no su­de­lo­vao da me op­tu­žu­je da sam ko­mu­ni­stič­ki struč­njak za film i da o me­ni pi­še knji­gu, a on to ve­ro­vat­no u svo­joj ma­šti ra­di već go­di­na­ma, ka­ko bi oprav­dao svo­ja du­go­go­di­šnja lu­ta­nja po sve­tu tra­že­ći sa­mog se­be, za­vr­ša­va dr Pe­tar Volk.