Pisma čitalaca

Šaljite vaša pisma na Novosti email adresu pisma@novosti.rs
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Mislite li da se u trgovinama i radnjama u našoj zemlji prodaju GMO proizvodi?