Feljton

Robija u oba rata

 Tokom dva svetska rata patrijarh Gavrilo bio zato?en u zloglasnim logorima Cegle i Dahau


SVI SRPSKI PATRIJARSI Predhodni nastavci

1. Rastko odan Hristu

Najmla?i sin Stefana Nemanje zadivio roditelje "izvrsnim razumom" i u mladosti stalno i iskreno molio se Hristu

2. Protest iz Ohrida

U maju 1220. ohridski arhiepiskop Dimitrije Homatijan protestuje protiv ustoli?enja srpske arhiepiskopije

3. Gresi Danila Prvog

Arhiepiskop Danilo I bio je na ?elu crkve samo godinu dana, da bi bio smenjen zbog "nekog slu?aja"

4. Svadba kralja Milutina

Svadbi kralja Milutina i vizantijske princeze Simonide u Solunu 1299. prisustvovao arhiepiskop Jevstatije II

5. Neimar Visokih Dečana

 Arhiepiskop Danilo II, blizak kralju Milutinu, dao je zna?ajan doprinos izgradnji manastira, a posebno manastira De?ani

6. Kruna Dušanu Silnom

Sedam dana po uzdizanju arhiepiskopije na nivo patrijaršije, krunisan Dušan za cara Srba, Grka i primorskih strana

7. Jadi kneginje Milice

Patrijarh Spiridon je verovatno odobrio udovici kneza Lazara da svoju k?er Oliveru pošalje Bajazitu u Stambol

8. Blagoslov iz sedla

Obilaze?i narod, patrijarsi jahali bogato ukrašene konje, levom rukom drže?i uzde, desnom blagosiljali vernike

9. Zasluge Rustem-paše

Najve?a zasluga za obnovu Pe?ke patrijaršije pripada Rustem-paši, velikom veziru i ro?aku Mehmed-paše Sokolovi?a

10. Zapis o Kir Jerotiju

O grku Jerotiju, koji je bio na ?elu Pe?ke patrijaršije, zapisi navode da je dobro upravljao tronom Svetog Save

11. Novi krstaški rat

Patrijarh Jovan Kantul podržavao je rimskog papu u novom krstaškom ratu kako bi se hriš?ani na Balkanu oslobodili Turaka

12. Veliki zbeg Srba

Po?etkom 1690. patrijarh Arsenije III sa pet vladika, 11 kapetana, sedam igumana i 40.000 porodica begom potražio spas od Turaka

13. Sultan prodao tron

Bogati kalu?er Timotej sa Svete gore uspeo da od sultana kupi pe?ki patrijaršijski presto i ukloni patrijarha Mojsija

14. Gavrilo odbio tron

Pod pritiskom klera, Gavrilo III se povukao sa patrijaršijskog trona, a kad mu je ponu?eno da se vrati, odbio je ponudu

15. Ferman sultana Mustafe

Kada je sultan doneo odluku o ukidanju Pe?ke patrijaršije 1766. dojurili su izaslanici da pokupe zlato i srebro

16. Druga seoba Srba

Posle austrijsko-turskog rata pod vo?stvom patrijarha Arsenija IV Jovanovi?a, došlo je do druge seobe Srba u Austriju

17. Pismo ruskom caru

Mitropolit Stefan Stratimirovi? po izbijanju Prvog srpskog ustanka na?inio plan o osloba?anju Srba i poslao caru u Petrograd

18. Sve Varnavine bitke

Patrijarh Varnava bio protivnik Konkordata, a pre usvajanja tog akta iznenada je preminuo 1937. godine

Svi feljtoni
Prikaži sve vesti

Da li se lečite na svoju ruku?