Feljton

Pakao bez izlaza

Surova mu?enja vodila su do teškog psihi?kog rastrojstva. "Le?enje" kao oblik poništavanja li?nog identiteta. Nisam ni znao da je ovde dopušteno dopisivanje sa rodbinom. Izlazak sa neuropsihijatrije bez otpusne liste


PAKAO GOLOG OTOKA Predhodni nastavci

1. Reski zvuk zvona

Dug, prodoran zvuk elektri?nog zvonceta. "Policija!", kriknem, nesvesno, još nerasanjen, otežalih o?nih kapaka (budilnik na no?nom ormari?u pokazuje jedan ?as posle pono?i). U gluvo doba no?i u stan upadaju ?etvorica policajaca sa dvema našim susetkama. Razbiram sa par?eta papira, dok mi slova titraju pred o?ima, da sam danas 17. maja 1949. odlukom javnog tužioca lišen slobode. Ona ?etvorica se odmah dadoše na posao: pregledaju najpre knjige i listove, pažljivo prelistavaju?i svaku knjigu

2. Po dvojica u okovima

Na zidu veliki Staljinov portret, ispod portreta krupnim crvenim slovima ispisana parola o jedinstvu slovenskih naroda. Sa lancima na rukama, dvojica po dvojica, napuštamo memljivi podrum istražnog zatvora. Zato?enici u tri kamiona. Na top?iderskoj stanici stoji voz sa plombiranim vagonima

3.
Glavu dole, bando!

Zbijenim i sagnutim u jednoj koloni nare?uje surov glas: "glavu dole!" Krenem širokim putem posutim sitnim kamenjem, korak, dva a onda me neko iz sve snage udari u le?a. Do?ek koji se ne zaboravlja

4. Užas lica svog

Posle ?etiri meseca, u prozorskom staklu opazim svoj lik sa izrazom o?aja i užasa. U baraci br. 5, gde sam raspore?en, zati?em dvojicu književnika Miodraga Popovi?a i Vuka Trnavskog. Kod lekara tek posle 15 dana. Ovako bedan, ne mogu ni da se obradujem susretu sa poznatim mi licima

5. Prvi čas robije

Zato?enici u dve kategorije. Prevaspitani u Radnoj brigadi kao prvoj etapi do povratka ku?i. Barake bez rešetaka, odsustvo milicije, sunce i more stvaraju opojnu iluziju o slobodi

6.
Izum vlasti - tragač


?im se traga? napuni zemljom ili kamenjem, po dvojica zato?enika se hvataju debelih drža?a, i hitro, zanose?i se pod teretom, odlaze da bi se tr?e?im korakom vratili. Zapisni?ar pedantno zapisuje u?inak

7. Presuda - bojkot!

Umesto "kroz stroj", što podrazumeva batinanje, dr Daskalovu, odlukom sobnog starešine, sledi bojkot. Za vreme trajanja bojkota niko sa bojkotovanim ne sme da prozbori ni re?. A ako se za to vreme ne popravi, onda mu ne gine stroj

8.
Nevinost bez zaštite


Nevinost se nikako nije pominjala, jer je negodovanje "drugova" bilo logi?na posledica. Zato?enici su sami sebi tovarili krivicu, ponizno dokazuju?i da se kaju. Sistem prevaspitanja na me?usobnom huškanju i potkazivanju

9.
Hor robijaša - Titu


Širok repertoar odanosti Josipu Brozu Titu. Kritika i samokritika opšta obaveza zato?enika. Iz opasnih zabluda do ponosnih graditelja socijalizma moglo se sti?i jedino - znojem i krvlju

10. Krst i - čekić

Islednici su se služili raznim smicalicama i obmanama kako bi isprovocirali kažnjenike. U nameri da što bolje obave poverene zadatke, ?uvari su se takmi?ili u surovim mu?enjima

11. Drug kao zver

Otkako me lekar, pre nekoliko dana, pregledao, stalno sedim u baraci: niti me šalju na radilište niti u bolnicu. Još nikako ne prestaju da me bojkotuju, a do danas još nije zvani?no objavljen taj bojkot.

12. Istina preko batina

Bore?i se za "istinu", islednici su naj?eš?e koristili grubu silu. Oni koji nisu pristajali na montiranu istinu izazivali su još ve?i bes batinaša. Od bolova koje ose?am u prsima moram da stojim sasvim pognut. Glava mi ponekad klone na grudi, a kad je uspravljam, osetim još ja?i bol

13. Bez imena i broja

Ti sam možeš imati bezbroj imena, ma koje od njih mogli bismo da ti damo i da te poistovetimo sa ma kojim zlo?incem ili sa nekoliko njih, govorio je islednik. Ništa više ne može da me iznenadi, ni?emu više ne mogu da se za?udim

Svi feljtoni
Prikaži 10 vesti Prikaži sve vesti

Šta mislite, zašto mladi u našoj zemlji više nego u Evropi dugo ostaju u zajednici sa roditeljima?