ПОД­ГО­РИ­ЦА - Скуп­шти­на Срп­ске на­род­не стран­ке прек­си­ноћ је у Мој­ков­цу јед­но­гла­сно усво­ји­ла "Ме­мо­ран­дум о не­при­зна­ва­њу јед­но­стра­ног ре­фе­рен­дум­ског про­це­са и из ње­га про­и­за­шлог ре­зул­та­та ко­ји мо­же до­ве­сти до пре­ки­да ве­ков­них ве­за из­ме­ђу Цр­не Го­ре и Ср­би­је". Овим је из ба­зе пру­же­на јед­но­ду­шна по­др­шка ру­ко­вод­ству стран­ке на че­лу са Ан­дри­јом Ман­ди­ћем, да не­ће ни ди­рект­но, ни ин­ди­рект­но раз­го­ва­ра­ти са вла­сти­ма о усло­ви­ма цр­но­гор­ског ре­фе­рен­ду­ма.
Ми­сли­те ли да је ваш по­тез ра­ди­ка­лан, с об­зи­ром да је оста­так опо­зи­ци­је при­хва­тио да раз­го­ва­ра?
- Тај на­зо­ви­ди­ја­лог, у ко­јем је, с јед­не стра­не, власт на­о­ру­жа­на ме­диј­ски, по­ли­циј­ски, пре­ко фи­нан­сиј­ског мо­но­по­ла, до ме­ђу­на­род­ног ло­би­ја, и, са дру­ге стра­не - опо­зи­ци­ја ко­ја има је­ди­но бес­ко­нач­ну во­љу да уђе у исто­ри­ју, па ма­кар и као еки­па ко­ја је по­мо­гла рас­ту­ра­ње за­јед­нич­ке др­жа­ве, за СНС пред­ста­вља још јед­ну у ни­зу пре­ва­ра. Глав­ни циљ је да се Ђу­ка­но­ви­ћу при­ба­ви ме­ђу­на­род­ни иму­ни­тет на ште­ту на­ци­о­нал­них и др­жав­них ин­те­ре­са Цр­не Го­ре и срп­ског на­ро­да. Раз­у­мем Ђу­ка­но­ви­ће­ве мо­ти­ве да се упу­сти у ту при­чу, али не мо­гу да схва­тим за­што то ра­де они ко­ји се за­ла­жу за оп­ста­нак за­јед­нич­ке др­жа­ве.
СНС не же­ли да да­је ле­ги­ти­ми­тет раз­би­ја­њу за­јед­нич­ке др­жа­ве и то је раз­лог што не уче­ству­је­мо у том мо­но­ло­гу два не­рав­но­прав­на уче­сни­ка.
Пла­ши­те ли се да ће ова­кав став ва­шу пар­ти­ју изо­ло­ва­ти на по­ли­тич­кој сце­ни Цр­не Го­ре и у ме­ђу­на­род­ној за­јед­ни­ци ко­ја ин­си­сти­ра на раз­го­во­ру?
- Ме­ђу­на­род­на за­јед­ни­ца, оли­че­на у пред­став­ни­ци­ма ЕУ, за­сту­па­ла је те­зе да је за­јед­нич­ка др­жа­ва нај­бо­љи, нај­си­гур­ни­ји и нај­кра­ћи пут до пу­ног члан­ства Ср­би­је и Цр­не Го­ре у тој ор­га­ни­за­ци­ји. Ме­ђу­тим, ове пре­по­ру­ке ЕУ цр­но­гор­ски ре­жим ни­је узео у об­зир и за­то је са­да до­био пра­во да ак­ту­е­ли­зу­је пи­та­ње ре­фе­рен­ду­ма. С пе­да­го­шког аспек­та, ако не слу­шаш ЕУ оства­ри­ћеш сво­је ци­ље­ве. Па за­што би­смо се ми по­на­ша­ли дру­га­чи­је?
СНС је спрем­на да се жр­тву­је за ин­те­ре­се за­јед­нич­ке др­жа­ве, ри­зи­ку­ју­ћи мно­го ви­ше од изо­ла­ци­је - на до­ма­ћој и ме­ђу­на­род­ној по­ли­тич­кој сце­ни. По­себ­но што кроз тај ди­ја­лог мо­же­мо до­ћи до још го­рег об­ли­ка изо­ла­ци­је, а то је да бу­де­мо за­тво­ре­ни на­са­мо са Ђу­ка­но­ви­ће­вим ре­жи­мом.
Да ли сте ушли у кон­фликт са оста­лим опо­зи­ци­о­ним пар­ти­ја­ма ко­је су вас већ оп­ту­жи­ле да сте "нео­д­го­вор­ни" и да раз­би­ја­те је­дин­ство опо­зи­ци­је?
Ако су мо­ји по­ли­тич­ки парт­не­ри из бло­ка за очу­ва­ње за­јед­нич­ке др­жа­ве у пра­ву, тј. ако се по­ка­же да ће њи­хов ди­ја­лог са вла­шћу учвр­сти­ти за­јед­нич­ку др­жа­ву, ја ћу при­хва­ти­ти, с ра­до­шћу, све њи­хо­ве кри­ти­ке. На­жа­лост, не ве­ру­јем да ћу би­ти у тој при­ли­ци. Али, они већ хр­ле ка исто­ри­ји и то је њи­хов про­блем.