ПОЛИТИЧАРИ и јавни функционери мораће убудуће да пријављују Агенцији за борбу против корупције не само своју имовину, приходе и готовину, већ, ако Агенција то затражи, и имовину родитеља, усвојитеља, деце или усвојеника. Ово предвиђа нови Нацрт закона о спречавању корупције, који се дуго чекао, а од четвртка се налази на сајту Министарства правде.

Значајна новина је да Агенција може покренути поступак ако сумња на корупцију и на основу анонимне пријаве, што до сада није био случај, а детаљније је уређено и њено поступање по представкама. Нацртом је проширен круг података које ће јавни функционери у будућности морати да доставе када пријављују имовину.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Нови удар на високу и ситну корупцију у Србији од 1. марта

Међу обавезним информацијама сада су и подаци о финансијским инструментима које имају у власништву (акције, обвезнице, депозити...), предузетничкој делатности, ако се тиме баве поред вршења јавне функције, о готовом новцу, закупљеним сефовима и вредним стварима које имају, као што су драгоцености и уметнички предмети веће вредности.

Објављена верзија резултат је недавно окончане јавне расправе. Нацрт закона послат је на експертизу у Брисел, а после уношења евентуалних сугестија, биће прослеђен Влади, па посланицима.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Мајда Кршикапа за “Новости”: Не очекујте да хапсимо и саслушавамо

Ново је, на пример, и овлашћење Агенције да, ако је посумњала на неправилности у раду органа власти, може да поднесе предлог за надзор органу који му је надређен. Она може и, ако оцени да у раду државног органа постоје околности које могу проузроковати корупцију, да изда препоруку са мерама за отклањање таквог стања.

Детаљније се уређују и појмови органа јавне власти, јавног функционера и функције, а пооштрена су правила кад су у питању дупле функције. Проширене су надлежности Агенције, па ће она имати овлашћење да даје мишљење о процени ризика од корупције у нацртима закона. То значи да ће надлежна министарства у поступку припреме закона из области посебно ризичних за настанак корупције морати да прибављају мишљење Агенције.

Прецизиране су одредбе које се односе на поступак у коме се одлучује о повреди закона. Овај поступак се води у случају сумње у постојање сукоба интереса, неспојивости јавне са другим функцијама и пословима функционера, повреде правила које се односе на кумулацију јавних функција и пријем поклона, односно пријављивање имовине и прихода.

Обавезна и пријава драгоцености у сефовима банака Фото Д. Миловановић

Казнене одредбе за непријављивање имовине или давање лажних података су задржане, али је проширен број прекршаја који се могу изрећи. Продужен је и рок за покретање и вођење прекршајних поступака на две године од дана када је прекршај учињен.

Агенција може прибављати податке од банака, финансијских институција и других правних лица, али само уз сагласност јавног функционера. То значи да банкарска тајна, упркос неким спекулацијама, остаје неприкосновена.


ПРОМЕЊЕНО ИМЕ ПРОПИСА

ЗАКОН је израђен ради усклађивања правног оквира којим се уређује спречавање корупције са препорукама ГРЕКО, али и зато што је актуелни Закон о Агенцији за борбу против корупције на снази пуну деценију. Име закона је промењено јер, осим што уређује надлежност и рад Агенције, он садржи и одредбе везане за спречавање сукоба интереса, кумулацију јавних функција, пријављивање имовине и прихода...