БЕОГРАД - Послови противградне заштите ће у будуће бити у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗО), предвиђено је Законом о одбрани од града и изменама Закона о министарствима, које је данас усвојила Скупштина Србије.

Скупштина је усвојила и Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима.

Послови противградне заштите су до сада били у надлежности МУП-а, односно Сектора за ванредне ситуације, а изменама Закона о министарствима предвиђено је да се они врате у надлежност РХМЗО, што је био случај до 2011. године.

РХМЗО ће од Сектора за ванредне ситуације преузети запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за обављање надлежности у области противградне заштите.

У образложењу тих законских решења, Влада Србије је навела да су од самог почетка функционисања противградне заштите у оквиру МУП-а постојали проблеми, а да је највећи настао због немогућности финансирања ангажовања и рада стрелаца и набавке противградних ракета.

"Систем противградне заштите је недовољно ефикасно функционисао у МУП-у због низа проблема који су се јавили, јер није било јасног нормативног оквира за његово функционисање у једном специфицном систему какав је МУП. Систем противградне заштите ни у једној држави није у надлежности МУП-а", пише у обраложењу.

Законом о одбрани од града се као субјекти система одбране од града означавају органи државне управе, органи аутономних покрајина и јединице локалне самоуправе, а који обезбеђују успостављање и функционисање јединственог система одбране од града на територији Србије.

У образложењу тог акта пише да је у последњих 10 година у току сезоне одбране од града изнад територије Србије било између 100 и 110 дана са радарским праћењем потенцијално опасне облачности, а да је у просеку дејствовано у сваком другом или у 50 одсто ових дана.

Број дана са дејством на градоносне облаке био је од 43 до 63 дана у току једне сезоне, која иначе почиње 15. априла.

Прописане новчане казне за кршење закона крећу се од 10.000 динара до милиона динара.

Новчана казна од 100.000 динара до милиона динара предвиђена је за правно лице ако ограничи пролаз лица које се баве одбраном од града и транспорт ракета до радарског центра или лансирне станице, односно ако изводи радове у заштитној зони радарског центра или лансирне станице који спрецавају радарска мерења или дејства ракетама.

Влада Србије предлозила је да се предложени закони донесу по хитном поступку, како би систем противградне заштите функционисао у пуном капацитету и како би се избегле штетне последице по живот и здравље људи, као и по рад самих органа и организација услед нових елементарних непогода.

Законом о запаљивим и горивним течностима и запаљивим гасовима предвиђају се услови за постављање, изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију, као и коришћење просторија, постројења и објеката за производњу, прераду, складиштење, држање и промет тих материја, чиме ће бити створен неопходни степен безбедности.

У односу на вазеконско ресење овим законом није обухваранспорт запаљивих и горивих тецности, запаљивих гасова који је регулисан другим прописима, као ни експлозивне материје. Стављање у промет запаљивих и горивих тецности, запаљивих гасова није предмет ускладивања овог закона и обавља се у складу са прописима којима се уредују хемикалије.

Новим законом, који ће заменити постојећи из 1977. године, уређена је област руковања запаљивих течности и гасова, контрола у процесу производње, складиштење, њихова дистрибуција, као и инспекцијски надзор и мере и казнене одредбе против прекршилаца законских одредби.