СР­БИ­ЈА и Ре­пу­бли­ка Срп­ска пот­пу­но су при­вр­же­не по­што­ва­њу ме­ђу­на­род­них спо­ра­зу­ма. Деј­тон­ском за БиХ, Ре­зо­лу­ци­ји 1244 и По­ве­љи УН за Ко­со­во и Ме­то­хи­ју. То зна­чи да је БиХ ме­ђу­на­род­но при­зна­та др­жа­ва са­ста­вље­на од два ен­ти­те­та, а да Ср­би­ја има су­ве­ре­ни­тет над Ко­со­вом и Ме­то­хи­јом.
То је глав­на по­ли­тич­ка по­ру­ка ко­ју је упу­тио пред­сед­ник Вла­де Ср­би­је Во­ји­слав Ко­шту­ни­ца, при­ли­ком ср­дач­ног су­сре­та са пре­ми­је­ром РС Ми­ло­ра­дом До­ди­ком, на мо­сту на Са­ви, на гра­ни­ци две др­жа­ве, код Срем­ске Ра­че.
Но­ви, пот­пу­но ре­кон­стру­и­са­ни гра­нич­ни пре­лаз ко­ји, ка­ко су ре­кли, "спа­ја оно што је већ ве­ко­ви­ма спо­је­но", др­жав­ни­ци су за­тим за­јед­но отво­ри­ли, тач­но у пет до 12 - сим­бо­ли­ке ра­ди.
По­том су се обра­ти­ли оку­пље­ним гра­ђа­ни­ма и но­ви­на­ри­ма са им­про­ви­зо­ва­не го­вор­ни­це у хла­до­ви­ни гра­нич­ног пре­ла­за:
- Ми смо за до­след­но по­што­ва­ње пра­ва, без јед­но­стра­ног, де­ли­мич­ног и про­бир­љи­вог чи­та­ња ме­ђу­на­род­них до­ку­ме­на­та. То зна­чи да је бу­дућ­ност Ко­со­ва - су­штин­ска ауто­но­ми­ја у окви­ру Ср­би­је - го­во­рио је Ко­шту­ни­ца.
Иза ле­ђа два пре­ми­је­ра ви­јо­ри­ле су се и две за­ста­ве - Ср­би­је и РС. Но­ви­на­ри ни­су про­пу­сти­ли шан­су да пи­та­ју До­ди­ка: Где је за­ста­ва БиХ?
- Ово је­сте гра­нич­ни пре­лаз из­ме­ђу БиХ и Ср­би­је, али и Ре­пу­бли­ка Срп­ска је део БиХ, и има пра­во на спе­ци­јал­не од­но­се са Ср­би­јом. На­дам се да ни­ко у БиХ не­ма ни­шта про­тив, али су­шти­на овог про­јек­та је ме­ђу­гра­нич­на са­рад­ња. Ни­ко ни­је имао на уму да из­бе­га­ва и ома­ло­ва­жа­ва ин­сти­ту­ци­је БиХ. И ни­ко не сме да ви­ди у овом по­слу би­ло шта, сем убр­за­ва­ња про­то­ка са­о­бра­ћа­ја.
При­ча о са­вре­ме­ном гра­нич­ном пре­ла­зу ко­ји ће по­мо­ћу, за­јед­нич­ке ца­рин­ске и по­ли­циј­ске кон­тро­ле да убр­за про­ток са­о­бра­ћа­ја и при­бли­жи Ср­би­ју РС, убр­зо је сме­ње­на "вру­ћим по­ли­тич­ким те­ма­ма" ко­је су на­мет­ну­ли но­ви­на­ри:
- Власт у Ср­би­ји је до свих по­да­та­ка о оп­ту­же­ни­ма пред Ха­шким три­бу­на­лом до­ла­зи­ла, на жа­лост, са из­ве­сним за­ка­шње­њем. Да смо у фе­бру­а­ру зна­ли оно што зна­мо са­да, ства­ри би би­ле ја­сни­је - ко­мен­та­ри­сао је Ко­шту­ни­ца из­ја­ву Кар­ле дел Пон­те да пре­ми­јер Ср­би­је "тач­но зна где је Мла­дић бо­ра­вио до фе­бру­а­ра ове го­ди­не".
Пре­ми­јер Ср­би­је је под­се­тио да је и Ак­ци­о­ни план до­нет уз са­гла­сност Бри­се­ла, Ха­га и Кр­ле дел Пон­те:
- План је по­чео да се при­ме­њу­је. Са­да је ва­жно да се Ср­би­ји пру­жи до­бра во­ља. Од са­рад­ње са Три­бу­на­лом за­ви­си и по­ло­жај на­ше др­жа­ве у пре­го­во­ри­ма за Ко­со­во и Ме­то­хи­ју и на­ста­вак пре­го­во­ра са ЕУ.
Ко­шту­ни­ца је за је­сен на­ја­вио и пот­пи­си­ва­ње но­вог спо­ра­зу­ма о спе­ци­јал­ним од­но­си­ма Ср­би­је и РС.
По­сле це­ре­мо­ни­јал­но-по­ли­тич­ког отва­ра­ња гра­ни­це, зва­нич­ни­ци две др­жа­ве оти­шли су у Би­је­љи­ну, на за­јед­нич­ки ру­чак.


УТИ­САК ВА­РА
НО­ВИ­НА­РИ су Ми­ло­ра­да До­ди­ка пи­та­ли и да ли је остао при не­дав­ној из­ја­ви о мо­гућ­но­сти ре­фе­рен­ду­ма у РС, ако не­ко по­ку­ша да уки­не ен­ти­те­те у БиХ:
- На­рав­но да оста­јем при сва­кој сво­јој из­ја­ви. На пи­та­ње - до­би­ја ли по­др­шку из Ср­би­је за то - од­го­во­рио је:
- Не знам, са­мо, ода­кле вам та­кав ути­сак.

МОСТ "ЕВРО­ПА"
НА је­сен ће по­че­ти из­град­ња и но­вог друм­ског мо­ста пре­ко Са­ве, не­да­ле­ко од већ по­сто­је­ћег же­ле­знич­ког код Срем­ске Ра­че. До­дик и Ко­шту­ни­ца, до­го­во­ри­ли су се да мост до­би­је на­зив - "Евро­па".
Из­град­њу ће фи­нан­си­ра­ти Вла­да Ср­би­је, а вред­ност по­сла је про­це­ње­на на око шест ми­ли­о­на евра.