Од стал­ног до­пи­сни­ка: Са­ра­је­во
ДНЕВ­НИК "Осло­бо­ђе­ње" у из­да­њу од недеље об­ја­вио је по­тре­сну при­чу о зло­чи­ни­ма над 12 срп­ских ци­ви­ла из са­ра­јев­ске оп­шти­не Тр­но­во. Кр­ва­ви пир се до­го­дио 11. или 12. ју­на 1992. го­ди­не ка­да су при­пад­ни­ци Ар­ми­је БиХ у се­лу Ле­ди­ћи по­би­ли ци­ви­ле у збе­гу.
Ме­ђу жр­тва­ма стра­вич­ног зло­чи­на су тро­је де­це, од ко­јих и че­тво­ро­ме­сеч­на бе­ба - Ми­лун Те­ша­но­вић. Не­срећ­ног Ми­лу­на ли­кви­ди­ра­ли су мет­ком ис­па­ље­ним у по­ти­љак. Нје­го­ви по­смрт­ни оста­ци про­на­ђе­ни су по­ред те­ла мај­ке и оца, Вин­ке и Ра­де­та. Они су за­јед­но са по­ро­ди­ца­ма Те­ша­но­вић, Ва­сић и Се­ку­лић из тр­нов­ског се­ла Ле­ди­ћи по­ку­ша­ли да по­бег­ну на те­ри­то­ри­ју ко­ју је кон­тро­ли­са­ла срп­ска стра­на. На­жа­лост, од 21 осо­бе, пре­жи­ве­ло је са­мо осмо­ро.
На ме­сту зло­чи­на, ко­је се зо­ве Ја­вор­ска ко­са, про­на­ђе­на су те­ла де­се­то­го­ди­шње Да­ни­је­ле и две го­ди­не ста­ри­јег Дра­го­ми­ра Те­ша­но­ви­ћа. На спи­ску жр­та­ва је и тро­је ста­ра­ца - Ико­ни­ја Ва­сић (92) и ње­на пре­зи­ме­ња­ки­ња Сав­ка, ко­ја је про­на­ђе­на без гла­ве.
По­ро­ди­це жр­та­ва су да­ле из­ја­ве, ко­је су за­јед­но са на­ла­зи­ма па­то­ло­га би­ле упу­ће­не у Ха­шки три­бу­нал. Ту­жи­ла­штво ни­је по­ди­гло оп­ту­жни­цу за ове сви­ре­пе зло­чи­не, већ је цео слу­чај вра­ти­ло до­ма­ћем пра­во­су­ђу. На­жа­лост, ни­ка­ква оп­ту­жни­ца ни­је по­диг­ну­та ни 14 го­ди­на по­сле зло­чи­на, па по­ро­ди­це жр­та­ва пи­та­ју ко је пре­у­зео слу­чај? Др­жав­но или Ту­жи­ла­штво Кан­то­на Са­ра­је­во?
Ра­да, Ми­ле­на и Не­ђо Те­ша­но­вић оп­ту­жу­ју за зло­чи­не над њи­хо­вим ро­ђа­ци­ма ше­фа по­ли­ци­је у Тр­но­ву Ед­хе­ма Го­ди­ња­ка. Ка­жу да не­ма­ју до­ка­зе про­тив ње­га, али твр­де да се у Тр­но­ву ни­шта ни­је сме­ло чи­ни­ти без ње­го­вог одо­бре­ња. Осим то­га, Те­ша­но­ви­ћи ка­ћу да по­сто­ји и крун­ски све­док ма­са­кра. Реч је о де­ча­ку ко­ји је та­да имао 12 го­ди­на, ко­јег су зло­чин­ци ра­ни­ли.
Ка­ко "Осло­бо­ђе­ње" пи­ше ра­ње­ног де­ча­ка про­на­шао је из­ве­сни Му­ста­фа, ме­ди­цин­ски тех­ни­чар, ко­ји је, ка­сни­је, из­ле­чио де­ча­ка. Ка­да је ви­део из­ма­са­кри­ра­на те­ла Му­ста­фа је уз­вик­нуо: "Ово ни чет­ни­ци не би ура­ди­ли"!