Од стал­ног до­пи­сни­ка: Са­ра­је­во
АД­НАН Ме­ша­но­вић (28) из Ви­со­ког у ис­по­ве­сти да­тој са­ра­јев­ском не­дељ­ни­ку "Да­ни" по­све­до­чио је о зло­чи­ни­ма над срп­ским вој­ни­ци­ма и ци­ви­ли­ма ко­је су у Во­зу­ћи и око­ли­ни по­чи­ни­ли при­пад­ни­ци зло­гла­сног од­ре­да "Ел му­джа­хид". Он се са 16 го­ди­на при­кљу­чио овом од­ре­ду, ко­ји је ве­ћи­ном оку­пљао вер­ске фа­на­ти­ке афро-азиј­ског по­ре­кла.
Твр­ди да је, опи­јен ве­ром, за­по­ста­вио шко­лу и при­кљу­чио се од­ре­ду, тач­ни­је ску­пи­ни ко­ја је бро­ја­ла 15 љу­ди и зва­ла се "Му­джа­хи­ро­ва гру­па" по име­ну во­ђе - аф­га­ни­стан­ског ве­те­ра­на. Ка­же да не­ма "ора­ха у дже­по­ви­ма" и да мо­же сло­бод­но да го­во­ри.
- Зло­чи­не су углав­ном чи­ни­ли стран­ци. Знам да су Је­мен­ци би­ли нај­го­ри. Са ли­ни­је се вра­ти­ла ску­пи­на Је­ме­на­ца и од­мах су јед­ног за­ро­бље­ни­ка "од­ра­ди­ли". На­стао је та­јац. Они су за­кла­ли још јед­ног. По­че­ли су одва­ја­ти љу­де по гру­па­ма и би­ло је - ка­ко ко хо­ће. Ор­ги­ја­ње је тра­ја­ло два да­на. Све што се де­ша­ва­ло на Во­зу­ћи ни­је ни­ка­ква тај­на. Чак су и де­ца из окол­них се­ла до­ла­зи­ла да гле­да­ју шта се ту ра­ди. Ка­се­те ту за­бе­ле­же­не при­ка­зи­ва­не су ре­гру­ти­ма.
Стран­ци ко­ји су до­ла­зи­ли, при­се­ћа се Ад­нан, би­ли су са мрач­ном и не­ис­пи­та­ном про­шло­шћу. Они су при­хва­ти­ли ислам као из­го­вор за зло­чи­нач­ко по­на­ша­ње:
- Гле­дао сам ка­ко чо­век јед­ном за­ро­бље­ни­ку се­че гла­ву мо­тор­ном те­сте­ром" Ни­сам мо­гао да ве­ру­јем. Тај је чо­век, пре до­ла­ска у БиХ, ра­дио у не­ком ре­сто­ра­ну у Ми­ла­ну и хва­лио се ка­ко је пљу­вао му­ште­ри­ја­ма у пље­ска­ви­це.
Ме­ша­но­вић се се­ћа и 50-так за­ро­бље­ни­ка, ко­ји су би­ли до­бро на­о­ру­жа­ни, али су се пре­да­ли иако су мо­гли још да се бра­не. Он ка­же да их пре­ма исла­му ни­је би­ло ну­жно по­би­ти, али да су то му­джа­хе­ди­ни учи­ни­ли.

АЛИ­ЈА ДО­ЛА­ЗИО
- СЕ­ЋАМ се да је ко­ман­дант Ар­ми­је БиХ Атиф Ду­да­ко­вић до­ла­зио у по­се­ту од­ре­ду "Ел му­джа­хид" - ка­же Ад­нан Ме­ша­но­вић. - До­ла­зио је и Али­ја, али ја та­да ни­сам био ту. Ге­не­рал Ра­сим Де­лић био је оба­ве­штен о то­ме да су вој­ни­ци из "Ел му­джа­хи­да" скло­ни кри­вич­ним де­ли­ма, на­ро­чи­то над за­ро­бље­ним не­при­ја­тељ­ским ци­ви­ли­ма и вој­ни­ци­ма.