Дра­го­ми­ру Брај­ко­ви­ћу (58), је у пре­пу­ној све­ча­ној са­ли Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Ср­би­је уру­че­на углед­на Ин­сте­ло­ва на­гра­да за по­е­зи­ју за 2005.
Го­во­ре­ћи о пе­сни­ко­вој на­гра­ђе­ној збир­ци "При­чест у жит­ном по­љу", у из­да­њу Срп­ске књи­ге и Ин­стел - ин­же­ње­рин­га, ака­де­мик Све­то­зар Ко­ље­вић оце­нио је да сти­хо­ви но­се се­ћа­ње на иш­че­зли за­ви­чај, че­жњу да се вра­ти у оно што ви­ше не по­сто­ји.
- На­ше су пе­сме па­мет­ни­је од нас. Кроз њих го­во­ри на­ше и пре­дач­ко ис­ку­ство, гла­со­ви на­ших пре­те­ча. По­е­зи­ја је ве­за из­ме­ђу не­ро­ђе­них и мр­твих - ре­као је Брај­ко­вић.
На све­ча­ној до­де­ли на­гра­де го­во­ри­ли су и Сло­бо­дан Ра­ки­тић, епи­скоп ка­над­ски Ге­ор­ги­је, Пе­ро Зу­бац, Же­ли­драг Ник­че­вић и Ми­лан Гу­тић, пред­сед­ник ком­па­ни­је Ин­стел ко­ја че­твр­ти пут на­гра­ђу­је нај­бо­ље пе­сни­ке.